Clear sky
9°C
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έλεγχο και Παρακολούθηση Συστημάτων Χλωρίωσης Πόσιμου Νερού

5 Φεβρουαρίου 2020

Ο Δήμος Ιάσμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 11.457,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, και σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 31 του Ν. 4412/2016 προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορές με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 05/02/2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να συμμετέχουν στην ανωτέρω προμήθεια, να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο έως και την 12/02/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Ιάσμου, επί της διεύθυνσης Εθνικής Αμύνης 4, Τ.Κ. 69200, Ίασμος.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιάσμου την Τετάρτη 12/02/2020 και ώρα 12:30 για όσους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς επιθυμούν να παραστούν.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πέρα από την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του σφραγισμένου φακέλου τα εξής δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α. δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016): Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
β. δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα),
γ. δεν έχουν αποκλειστεί από συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),
δ. είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο, ε. έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτή,
στ. η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
2) Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.
3) Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου
4) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη στο Δημόσιο
5) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (ΕΦΚΑ)
6) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (πρώην ΟΑΕΕ)

Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει της τεχνικής περιγραφής και του ενδεικτικού προϋπολογισμού (1/2020 Μελέτη) που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση και λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις.

Η παραπάνω προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Ν. 4412/2016) και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από τον Αναθέτοντα Φορέα.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου, τηλ.: 2534350112, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα Αρχεία:

Last modified: 5 Φεβρουαρίου 2020

Comments are closed.