Νομικό Σημείωμα

Ο οργανισμός με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ο.Τ.Α.» που εδρεύει στον Ίασμο (οδός Εθνικής Αμύνης αρ. 4) με Α.Φ.Μ.: 0997687953, Δ.Ο.Υ.: Κομοτηνής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη η «Επιχείρηση», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματα σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Από την παραπάνω ημερομηνία κάθε αναφορά στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου «ΓΚΠΔ».

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Επιχείρηση, όπως ενδεικτικά σε Πελάτες που διατηρούν μόνιμη σχέση συνεργασίας με την Επιχείρηση ή διερχόμενους Πελάτες, στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την Επιχείρηση.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Επιχείρησης, είτε στο πλαίσιο των επαγγελματικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η Επιχείρηση από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματος αυτού ή της ίδιας της Επιχείρησης.

Η Επιχείρηση σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

A. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟMEΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΧΑΡΑΚΤHΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖOΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠO ΠOY ΤΑ ΣΥΛΛEΓΟΥΜΕ

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στην Επιχείρηση εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των επαγγελματικών σας σχέσεων με την Επιχείρηση, υφιστάμενων ή μελλοντικών ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην Επιχείρηση πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την Επιχείρηση για τη διατήρηση των επαγγελματικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της Επιχείρησης που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

• Η Επιχείρηση επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των έννομων συμφερόντων της ίδιας της Επιχείρησης ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ. φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς).

• Η Επιχείρηση δύναται επίσης να επεξεργάζεται δεδομένα σας που συλλέγει από τρίτες δημόσια προσβάσιμες πηγές (π.χ. Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολόγιο, εμπορικά μητρώα, διαδίκτυο) εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

• Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης της με τους Πελάτες της, η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας / διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία και διεύθυνση εργασίας, οικονομικά στοιχεία (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας), φορολογική κατοικία, αριθμό φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό), καθώς και δείγμα υπογραφής (φυσικής ή ηλεκτρονικής). Κατά περίπτωση ενδέχεται να σας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία (π.χ. επαγγελματική ταυτότητα ή ταυτότητα φοιτητή) εφόσον τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη ή τη διατήρηση μίας συγκεκριμένης επαγγελματικής σχέσης.

• Εφόσον δεν διατηρείτε κωδικό πελάτη στην Επιχείρηση, για την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής (π.χ. συναλλαγή πληρωμής στο ταμείο) η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και τηλέφωνο, ενώ για συναλλαγές σε μετρητά και ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία ταυτότητας / διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, αριθμός φορολογικού μητρώου, επαγγελματικά στοιχεία, διεύθυνση και στοιχεία κατοικίας και εργασίας.

• Ανάλογα με το παρεχόμενο από την Επιχείρηση προϊόν/υπηρεσία ή στο πλαίσιο αξιολόγησης των οικονομικών σας δυνατοτήτων με σκοπό τη ρύθμιση/αναδιάρθρωση των οφειλών σας, η Επιχείρηση ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί επιπλέον τα ακόλουθα δεδομένα όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: οικονομικά στοιχεία (π.χ. φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, ΕΝΦΙΑ, οικονομικά στοιχεία ατομικής επιχείρησης) ή άλλες πηγές εισοδημάτων, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, στοιχεία χρηματοδοτούμενου ή ακινήτου εξασφάλισης, ασφαλιστήρια συμβόλαια (π.χ. για την κάλυψη των κινδύνων Πυρός/Σεισμού) καθώς και πρόσθετες πληροφορίες – στο πλαίσιο της εφαρμογής των εκάστοτε διατάξεων σε ισχύ.

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Επιχείρηση είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας επαγγελματικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με την Επιχείρηση (π.χ. άρνηση επεξεργασίας και χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του e-mail καθιστά αδύνατη τη χρήση ή τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας μέσω εφαρμογών διαδικτύου, άρνηση επεξεργασίας και χρήσης του αριθμού κινητής τηλεφωνίας καθιστά αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας ενημέρωσης SMS).

Β. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Επιχείρηση δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας.

Γ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Δ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:

• Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Επιχείρηση και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων.

• Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Επιχείρησης με έννομη υποχρέωση της ή για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την Επιχείρησης ή από άλλα δικαιώματα της που απορρέουν από το νόμο.

• Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

• Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεση σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Ε. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεση σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκληση της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της Επιχείρησης.

ΣΤ. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:

• Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Επιχείρηση, την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων, την εξέταση αιτημάτων για την παροχή προϊόντων / υπηρεσιών της Επιχείρησης, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιχείρησης ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων.

• Τη διενέργεια ελέγχων προβλεπόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, την προστασία της εμπορικής πίστεως και των οικονομικών συναλλαγών, τη διαβίβαση δεδομένων σας που έχουν σχέση με την οικονομική σας συμπεριφορά.

• Την καταχώρηση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών σας προς την Επιχείρηση οι οποίες χορηγούνται είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικώς, για την κατάρτιση των συναλλαγών και για λόγους προστασίας των συναλλαγών.

• Την αναβάθμιση των παρεχομένων από την Επιχείρηση προϊόντων και υπηρεσιών και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Επιχείρησης, των συνεργαζόμενων με την Επιχείρηση επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συναίνεσης σας.

• Την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την Επιχείρηση αιτημάτων ή την εξέταση παραπόνων σας αναφορικά με προσφερόμενα από την Επιχείρηση προϊόντα και υπηρεσίες.

• Την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της Επιχείρησης που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις).

• Την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της Επιχείρησης που συνέχονται ενδεικτικά με: α) τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεων της ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής / εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, β) την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, γ) την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων, δ) τη διαχείριση λειτουργικών και πιστωτικών κινδύνων της Επιχείρησης, ε) τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. βιντεο-επιτήρηση).

Ζ. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Η Επιχείρηση ενδέχεται, εφόσον εξασφαλίσει προηγουμένως τη συναίνεση σας, να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας ενημερώνει για παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.

Σε κάθε περίπτωση, σας παρέχεται το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών της Επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, απευθύνοντας το αίτημα σας σε οποιοδήποτε κατάστημα της Επιχείρησης.

Θ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την Επιχείρηση. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας σας με την Επιχείρηση δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η κατάρτιση σύμβασης τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων της Επιχείρησης, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων καθώς και οι εκάστοτε ορκωτοί ελεγκτές της Επιχείρησης.

Η Επιχείρηση δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για:

• Επιχειρήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) προς τις οποίες έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά την για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι της Επιχείρησης δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας είτε α) στο πλαίσιο μεταξύ τους συμβατικής σχέσης με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της Επιχείρησης, είτε β) στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσης τους για τήρηση εμπιστευτικότητας, όπως ενδεικτικά:

I. Οι φορολογικές αρχές και οι λογιστές, που επεξεργάζονται τα δεδομένα του Πελάτη για φορολογικούς σκοπούς.

II. Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

III. Διαβίβαση που επιβάλλεται για την έναρξη μίας συναλλακτικής σχέσης ή την εκτέλεση σύμβασης, ή για την είσπραξη των απαιτήσεων της Επιχείρησης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης υποχρεώσεών σας που έχετε αναλάβει με σύμβαση που έχετε συνάψει με την Επιχείρηση (π.χ. διαβίβαση σε συνεργαζόμενους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, μηχανικούς και εκτιμητές). Η Επιχείρηση έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

• Διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση.

• Δικαστικές Αρχές και φορείς του Δημοσίου στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Η Επιχείρηση δεν διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο.

Κ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

i. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Επιχείρηση, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

ii. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

iii. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Επιχείρησης για τη διακράτηση τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

iv. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτηση τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

v. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Επιχείρησης για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

vi. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάσταση σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιχείρηση ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρηση ή τρίτο μέρος.

Λ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: «ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ο.Τ.Α., οδός Εθνικής Αμύνης αρ. 4, 69200 Ίασμος» και να αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση politis@iasmos.gr είτε να παραδίδεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Επιχείρησης.

Άρνηση της Επιχείρησης ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr

Η Επιχείρηση με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.iasmos.gr), στην ενότητα Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Comments are closed.