ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ


Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νεοσύστατη κοινωνική δομή, που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α’/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ.14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του (ΦΕΚ 854 Β΄/30.03.2016). Βασικός στόχος της δομής είναι να παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 1 Αυγούστου 2017, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του Δήμου Ιάσμου στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας αλλά και πέρα από τα όρια αυτού.
Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «One Stop Shop», με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση. Είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τον Δήμο. Από εκεί ο πολίτης θα ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Σε ποιους απευθύνεται το Κέντρο Κοινότητας

Ωφελούμενοι από τη δράση του Κέντρων Κοινότητας είναι πολίτες, που κατοικούν στον Δήμο Ιάσμου και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, άτομα με αναπηρία και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες του Δήμου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές ή/και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας ανά άξονα λειτουργίας αποτελούν τα εξής:
Α. Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας η οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2, 69200, Ίασμος
Τηλ. : 2534350127
Φαξ: 2534350113
Email: kkiasmou@hotmail.com

Facebook

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου

Ωράριο λειτουργίας

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 07.30-15.30.

Στελέχωση Κέντρου Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας Ιάσμου στελεχώνεται από:
• Κοινωνική Λειτουργό
• Ψυχολόγο
• Διοικητικό

Comments are closed.