Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29/10/2021)

25 Οκτωβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 25 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 7757
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Καρούνη Μαρίνα
Τηλ. 2534350105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής
 2. Μπάτζιου Λεμονιά μέλος Οικ. Επιτροπής
 3. Χουσεϊν Σαλήμ μέλος Οικ. Επιτροπής
 4. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής
 5. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας»,
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020),
 4. Το αριθ. πρωτοκόλλου 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.,
 5. Την με αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020),
 6. Το άρθρο 13 του Ν.2690/1999 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων

Προσκαλεί τα µέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 29-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Για τα θέματα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής σχετική εισήγηση. Παρακαλείστε από την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων, μέχρι και την Παρασκευή 29-10-2021 και έως ώρα 11.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (karouni@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί των θεμάτων  (π.χ.  υπέρ, κατά, παρών).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
 2. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο
 3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Πίνακα εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ»
 4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Μ. ΠΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»
 5. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»
 6. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
 7. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου οικονομικού έτους 2021
 8. Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Ιάσμου
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ»

 

                                                                               Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 25 Οκτωβρίου 2021

Comments are closed.