Clear sky
24°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (26/04/2021)

22 Απριλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 22 Απριλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 3180
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Καρούνη Μαρίνα
Τηλ. 2534350105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής,
 2. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 3. Μπάτζιου Λεμονιά, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 4. Χουσεϊν Σαλήμ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 5. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 6. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας»,
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020).
 4. Το αριθ. πρωτοκόλλου 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ,
 5. Την με αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020)

Προσκαλεί τα µέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση στις 26 Απριλίου 2021 ημέρα Μ. Δευτέρα και έως ώρα 11:00.

Για τα θέματα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής σχετικές εισηγήσεις με αιτιολόγηση του έκτακτου κάθε θέματος.

Παρακαλείστε από την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων, μέχρι και την Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και έως ώρα 11:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (karouni@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί των θεμάτων  (π.χ.  υπέρ, κατά, παρών).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρόσκληση ΑΤ11 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», αποδοχή πρακτικού διερεύνησης τιμών και έγκριση σχετικών μελετών,
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ιάσμου,
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
 4. Αποδοχή πρακτικού διερεύνησης τιμών και έγκριση σχετικών μελετών της πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ08 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με Τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της σκοπιμότητας εκπόνησης των μελετών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09, του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» για την πράξη με τίτλο: «Δράσεις ωρίμανσης έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών στο Δήμο Ιάσμου»,
 6. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» για την πράξη: «Δράσεις ωρίμανσης έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών στο Δήμο Ιάσμου»,
 7. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ 2021,
 8. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για κατάθεση αιτήματος καταλογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
 9. Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Ιάσμου,
 10. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με Τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών,
 11. Έγκριση απόφασης Δ.Σ Νομικού Προσώπου της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης περί έγκρισης οικονομικής διαχείρισης και απολογισμού οικονομικού έτους 2020,
 12. Έγκριση απόφασης Δ.Σ Νομικού Προσώπου της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δημοσίων Σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης περί έγκρισης οικονομικής διαχείρισης και απολογισμού οικονομικού έτους 2020,
 13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ  

Last modified: 22 Απριλίου 2021

Comments are closed.