ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

21 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 13-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Εθνικής Αμύνης 4, Ίασμος Προς: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Ταχ.Κωδ. : 69 200
Πληροφορίες: Αναστασιάδης Λάζαρος
Τηλ : 25343 – 50107
Fax : 25343 – 50119

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ιάσμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση: Παροχή Υπηρεσίας: «Ανακατασκευή επισήμου ιστοτόπου του Δήμου Ιάσμου» όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», εκτιμώμενης αξίας 4.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 31 του Ν. 4412/2016 προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορές μέχρι την Τρίτη 19/11/2019 και ώρα 13:30 μ.μ. στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Ιάσμου, επί της διεύθυνσης Εθνικής Αμύνης 4, Τ.Κ. 69200, Ίασμος.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πέρα από την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του σφραγισμένου φακέλου τα εξής δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α. δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016): Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες, Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
β. δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα),
γ. δεν έχουν αποκλειστεί από συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),
δ. είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο,
ε. έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτή,
στ. η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
2) Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου.

Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει της τεχνικής περιγραφής και του ενδεικτικού προϋπολογισμού που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση και λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις.
Η παραπάνω υπηρεσία θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Ν. 4412/2016) και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης τα εξής δικαιολογητικά :
1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
2) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασία.
3) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου
(για συμμετοχή σε δημοπρασία).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.