Clear sky
28°C
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

23 Ιανουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ίασμος 23.01.2019
Αρ.Πρωτ.: 555

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:

“Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”
Acronym: ‘The Healthy Municipality’

Subsidy Contract No.B2.91.09
Σύμβαση Χρηματοδότησης υπ’ αριθμ.: B2.91.09

«Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές» Ακρωνύμιο: ‘Ο Υγιής Δήμος’

η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014 – 2020

Ο Δήμος Ιάσμου στο πλαίσιο της υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas (Acronym: The Healthy Municipality)», το οποίο υλοποιείται ως μέρος του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ / European Regional Development Fund, ERDF) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Στο φυσικό πρόσωπο με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης. Η συνολική διάρκεια της παραπάνω Πράξης είναι έως 24 μήνες ή έως τη λήξη του έργου (συμπεριλαμβανομένης πιθανής περιόδου παράτασης καθώς και υποβολής των στοιχείων του Εταίρου 4 για τη σύνταξη της Τελικής Εκθέσεως Προόδου).

Το έργο με τίτλο «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas (The Healthy Municipality)», αφορά στο πρόβλημα της προσπέλασης ασθενών σε οργανωμένες μονάδες υγείας κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές και η επείγουσα αντιμετώπιση ενός προϋπάρχοντος περιστατικού που μετατράπηκε σε οξύ καθώς αυτό συνεπάγεται υψηλό κόστος αντιμετώπισης, μεταφορά με ασθενοφόρο πολλές φορές υπό απαράδεκτες συνθήκες σε μεγάλες αποστάσεις όπου μπορεί η άφιξη του ασθενούς στην νοσοκομειακή μονάδα να μην είναι έγκαιρη και να έχουμε απώλεια ζωής. Μέσα από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου προτείνεται δέσμη ενεργειών και δράσεων στην κατεύθυνση συγκρότησης ενός ευρέος δικτύου υποστήριξης για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή δείγματος του τοπικού πληθυσμού σε προληπτικές εξετάσεις από την περιοχή στόχου στα δύο κράτη υπό την αιγίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την παρακολούθηση της κατάστασής των ασθενών και για την έγκαιρη αντιμετώπιση του δυνητικού προβλήματος με απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του κάθε ασθενούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Ιάσμου συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς από τις δύο συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα και Βουλγαρία):
• LΒ: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.
• PΒ2: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικών (τομέας Οικονομικών Υγείας)
• PΒ3: Δήμος Αρριανών
• PΒ5: Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
• PΒ7: ΠΕΔ Σμόλιαν (ARM)
• PΒ6: Περιφερειακή Δ/νση Υγείας Χάσκοβο (RZI-Haskovo)
• PΒ8: Δήμος Κρούμοβγκραντ (Krumovgrad)
• PΒ9: Δήμος Μομτσίλγκραντ (Momchilgrad)

Τα πακέτα εργασίας (Work Packages) – εφεξής ΠΕ – του παραπάνω έργου είναι τα ακόλουθα:
• ΠΕ1 (WP1)- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
• ΠE 2 (WP2)- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΧΥΣΗ
• ΠE 3 (WP3)- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
• ΠE 4 (WP4)- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
• ΠΕ 5 (WP5)- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
• ΠΕ 6 (WP6)- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συνημμένα αρχεία:

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.