Partly cloudy
26°C
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Απορριμάτων

14 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμος Ιάσμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τον Δήμο Ιάσμου, εκτιμώμενης αξίας 9.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, και σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 31 του Ν. 4412/2016 προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορές με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 14-1-2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να συμμετέχουν στην ανωτέρω προμήθεια, να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο έως και την 22-1-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Ιάσμου, επί της διεύθυνσης Εθνικής Αμύνης 4, Τ.Κ. 69200, Ίασμος.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πέρα από την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του σφραγισμένου φακέλου τα εξής δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α. δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016): Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες, Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
β. δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα),
γ. δεν έχουν αποκλειστεί από συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),
δ. είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο,
ε. έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτή,
στ. η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

2) Τεχνική Προσφορά

3) Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου.

Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει της τεχνικής περιγραφής και του ενδεικτικού προϋπολογισμού που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση και λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις.

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η         Ε Ι Δ Ο Υ Σ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
         
1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΥΣ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΤΕΜ 60 125,00 7.500,00 24% 9.300,00
  ΣΥΝΟΛΟ   60   7.500,00   9.300,00

Η παραπάνω προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Ν. 4412/2016) και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από τον Αναθέτοντα Φορέα.

Συνημμένα αρχεία :

Last modified: 14 Ιανουαρίου 2020

Comments are closed.