Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

18 Ιανουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΣΜΟΣ 18 Ιανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 458-

Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (όπως πίνακας αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 22 αν Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1 ΄ Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιάσμου και του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής <<Σισμανόγλειο>> για χρήση <<δάνειας>> τεχνικής υπηρεσίας για την υλοποίηση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
2 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και του ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιάσμου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό ενός μέλους στην Τριμελή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
3 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών/εργασιών με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
4 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
5 Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων.
6 Ορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών ετών 2018 και 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου .
7 Μερική τροποποίηση ΟΕΥ του Δήμου Ιάσμου και σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού προκειμένου να ενταχθεί το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σε οργανική μονάδα του Δήμου, σε επίπεδο Τμήματος.
8 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2019.
9 Εγκριση των πράξεων Σχολικών Εφορειών Μ/κών Σχολείων του Δήμου που εγκρίνουν τον απολογισμό οικονομικού έτους 2018 .
10 Μετακίνηση Δημάρχου και υπαλλήλων του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου και καταβολή εξόδων μετακίνησης.
11 Αγορά μετοχών από την <<ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α>> ύστερα από αύξηση του μετοχική κεφαλαίου της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.