Overcast
27°C
 

ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι. – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης με Πιστωτικό Ίδρυμα

16 Μαρτίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 16-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΠΗΣΑριθ. Πρωτ.: 67
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Εθν. Άμυνας 4
Τηλ. : 2534 3 50100, 50122
Fax : 2534 3 50119
Τ.Κ. : 69200, Ίασμος
Πληροφορίες : Μουμίν Οντέρ, Δήμαρχος
E-mail : politis@iasmos.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.

‘Έχοντας υπόψη:
1) τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
2) ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008)
3) Την αριθ.5/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.»
4) Παρ.2 Άρθρο 45 Ν. 4647/2019 «Πάσης φύσεως λογαριασμοί των Ο.Τ.Α. σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής»
Το ΝΠΔΔ του Δήμου Ιάσμου «ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.» προκειμένου να προβεί στην επιλογή Τραπεζικού Οργανισμού για την παροχή τραπεζικών εργασιών (όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο 2), καλεί ενδιαφερόμενες τράπεζες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Το ΝΠΔΔ του Δήμου Ιάσμου «ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.» προτίθεται να καταρτίσει με την Τράπεζα που θα προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά, γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

 1. Προϋποθέσεις
  1.1. Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν Δίκτυο εξυπηρέτησης Πελατών σε υποκαταστήματα εντός των ορίων του Δήμου Ιάσμου ή δυνατότητα
  ίδρυσης υποκαταστημάτων στα όρια του Δήμου
  1.2. Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία.
 2. Όροι συνεργασίας / Ζητούμενες Τραπεζικές υπηρεσίες
  2.1. Ακριβές επιτόκιο καταθέσεων των λογαριασμών όψεως και μισθοδοσίας.
  2.2. Διενέργεια συναλλαγών μέσω e-banking
  2.3. Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες (valeur 1ας ημέρας).
  2.4. Μηδενικά για το Νομικό Πρόσωπο, έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων.
  2.5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση κινήσεων λογαριασμού (extait).
  2.6. Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, ηλεκτρονικής και μη ηλεκτρονικής Κατάθεσης μισθοδοσίας.
  2.7. Προνόμια προγράμματος λογαριασμών μισθοδοσίας προσωπικού – Προνομιακό επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδρομή καρτών, όροι, κ.τ.λ.
  2.8. Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Νομικού Προσώπου.
  2.9. Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών ή εντολών του ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι. που αφορούν οφειλές και διάφορες πιστώσεις προς το «Κ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.»
  2.10. Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, κλπ) χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού του ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.
  2.11. Αποστολή χωρίς έξοδα χρηματικών εντολών σε λογαριασμούς προμηθευτών του «ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι», που συνεργάζονται με άλλες τράπεζες.
  2.12. Μηδενική χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του «ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι», και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
  2.13. Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
  2.14. Έκδοση εγγυητικών επιταγών χωρίς έξοδα προμήθειας.
  2.15. Να αναφερθούν ρητά οι περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπονται έξοδα και πέραν αυτών δεν θα γίνεται αποδεκτή από το «ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι», κάποια χρέωση.
  2.16. Μη χρέωση για τη χορήγηση προεκτυπωμένων καρνέ επιταγών.
 3. Διαθέσιμα
  3.1. Ο Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους του «ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι», μας ανέρχεται στο ποσό των 416.292,11 €.
  3.2. Το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων στις 31/12/2019 ανέρχονταν στο ποσό των 228.644,97 €, το οποίο ήταν κατατεθειμένο σε Πιστωτικό ίδρυμα.
  3.3. Αυτοδίκαια διαχειριστής των κάθε λογής λογαριασμών και χρηματικών αποθεμάτων, είναι ο εκάστοτε Δημοτικός Ταμίας του Δήμου.
 4. Επισημαίνεται ότι κύρια βαρύτητα θα δοθεί στο υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων. Σε περίπτωση που η τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει και επιπλέον υπηρεσίες, πέραν των όσων αναγράφονται παραπάνω ή να τροποποιήσει τη δομή των υπηρεσιών, δύναται να τα συμπεριλάβει στην κατατεθείσα προσφορά της.
 5. Τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση το «ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι», διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως γι’ αυτόν.
 6. Οι προτάσεις – προσφορές ενδιαφέροντος θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιάσμου (Εθν. Αμύνης 4, 69200 Ίασμος), υπ’ όψη κ. Ασημάκη Πελαγίας μέχρι τις 7-4-2020 ή Αποστολή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης στην παραπάνω διεύθυνση με την ένδειξη: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
 7. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει τριμελή επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τις λεπτομέρειες των προσφορών, με βάση τη συμφερότερη προσφορά στο σύνολό της.
 9. Ακολούθως η τριμελής επιτροπή θα εισηγηθεί την αξιολόγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή, σε επόμενη συνεδρίασή της – από την οποία θα ληφθεί η τελική απόφαση Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρετε, όπως μας γνωρίσετε τις προτάσεις σας επί των ανωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Last modified: 16 Μαρτίου 2020

Comments are closed.