Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

21 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/τ.Α’/07-06-2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 78 του Ν.4604/2019 και το άρθρο 15 παρ.2 του Ν.4623/2019.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007.
 4. Την υπ΄αριθμ. 31/35567/10-5-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των Δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου (ΦΕΚ 3021/Β/30-12-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιάσμου δικαιούται σύμφωνα με τα ανωτέρω τέσσερις θέσεις Ειδικών Συνεργατών, ενώ σήμερα απασχολούνται τρεις από αυτούς.  
 7. Την ανάγκη επικουρίας σε νομικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε νομικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας ΠΕ Νομικών – Δικηγόρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες  και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες  (γραπτά ή προφορικά) επί θεμάτων νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεών του  ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση της ανωτέρω θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προαπαιτούμενα προσόντα:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/φίας κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.
 2. Πτυχίο Νομικής ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής με την προβλεπόμενη από το νόμο αναγνώριση, ισοτιμία, αντιστοιχία βαθμολογίας, επικύρωση και μετάφραση.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου.
 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΟΤΑ και συγκεκριμένα σε θέματα νομικής φύσεως.
 5. Να έχουν ενεργή Δικηγορική προϋπηρεσία, επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών από την εγγραφή τους στο Δικηγορικό Σύλλογο.
 6. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, γνώση της Αγγλικής γλώσσας, πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

 • Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 • Οι μισθωτοί του Δημοσίου Τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου Τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (άρθρο 163, παρ. 4 του Ν. 3584/2007).

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο Τύπο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιάσμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απευθυνόμενοι στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Νομικών Προσώπων, υπόψιν κας Ελένης Καλογιαντσίδου (τηλ. Επικοινωνίας: 2534350104), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους
 • Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986

Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Ν. Ροδόπης και να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιάσμου, β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και  γ)  στην  ιστοσελίδα του  Δήμου Ιάσμου.

Last modified: 21 Οκτωβρίου 2022

Comments are closed.