Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Επισκευή-Συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων

25 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος , 25/10/ 2019
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 7914
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΙΑΣΜΟΥ»
Cpv: 50112100-4 «Υπηρεσίες Επισκευής Αυτοκινήτων» και
34300000-0 «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους»
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε ομάδα συμμετοχής.
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, Ίασμος 69200, Δημοτικό κατάστημα, τηλ. 25343 50103,
φαξ: 25343 50109, email: politis@iasmos.gr ,ιστοσελίδα: www.iasmos.gr
Διαδικασία διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 42.704,74€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 52.953,88€ ).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 παρ. 1, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε
διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού.
Δημοσίευση- Διάθεση εγγράφων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ιστοσελίδα Δήμου (www.iasmos.gr ), Τοπικό τύπο. Τα
έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Τοπικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.iasmos.gr )
Δικαίωμα συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης. Αναλυτικότερα στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δήμου Ιάσμου
(52.953,88 με ΦΠΑ24%)
Διάρκεια Σύμβασης / Χρόνος ισχύος των προσφορών: έως 31-12-2019
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Παραλαβή προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού (άρθρο 221 του Ν.4412/2016),. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χώρο του Δημαρχιακού
Καταστήματος Ιάσμου ( Εθνικής Αμύνης 4 ΤΚ 69200, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Συνημμένα αρχεία:

Last modified: 22 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.