Mainly clear
28°C
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

29 Ιουλίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή
βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για την πράξη
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ».
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και
της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α.
Π1/2390/21.10.2013. Πιο συγκεκριμένα:
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/09/2019 και ώρα 15:00. Η διαδικασία
θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την
29/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ».
Στόχος του Συστήματος είναι η συνεχής και σε πραγματικό χρόνο (real time) παρακολούθηση και
επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ιάσμου
(παροχή, πίεση, απολύμανση, ηλεκτρική κατανάλωση κλπ), η συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων
για περαιτέρω επεξεργασία τους από κατάλληλα λογισμικά, η αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων
λειτουργίας του δικτύου, καθώς και η εκτέλεση χειρισμών σε πραγματικό χρόνο (real time) για τον έλεγχο
των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης (αντλίες, βαλβίδες, κλπ.).
Το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει:
• Την εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στο σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων,
προωθητικών συγκροτημάτων και Δεξαμενών – που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο
τηλεμετρίας – ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους.
Περιλαμβάνονται συνολικά σαράντα τρεις (43) εγκαταστάσεις κεφαλών δικτύου ήτοι είκοσι τρεις (23)
Γεωτρήσεις, δεκατρείς (13) Δεξαμενές-Υδατόπυργοι και επτά (7) προωθητικά αντλιοστάσια. Κάθε
εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από ένα τύπο κεφαλής δικτύου. Η κατηγορία
όλων αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
και στο σύνολό τους είναι 31.
• Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών
Δεξαμενών των Οικισμών του Δήμου για τις ανάγκες του Συστήματος Ελέγχου Διαρροών όπου σε
συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣΕ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και
διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα εντοπίζονται οι διαρροές (αφανείς διαρροές στους
αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις).
• Την εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του Συστήματος
εξοικονόμησης ενέργειας (μείωσης λογαριασμών ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας, ρυθμιστών
στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κλπ.) στους υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου
Ύδρευσης.
• Την εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των νερών που
είναι ήδη εν λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη Κεφαλή δικτύου (κυρίως
Δεξαμενές & Γεωτρήσεις) και ένταξη τους στο Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.
Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου
προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο
την βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.
• Την δημιουργία ενός συστήματος εφαρμογών επιχειρησιακής πληροφόρησης που θα περιλαμβάνει
το σύνολο του δικτύου (μέχρι και τους καταναλωτές) και των νέων υποδομών και των δεδομένων του
SCADA, καθώς και λειτουργιών / εφαρμογών πεδίου (για κινητές συσκευές) καθώς και για την
επικοινωνία των πολιτών με την υπηρεσία.
• Την εγκατάσταση συστήματος Ασύρματης Επικοινωνίας μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΣΕ (ΠΣΕ) που θα
διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ασφαλή επικοινωνία, ελαχιστοποιώντας τα Τηλεπικοινωνιακά τέλη, για
τον Τηλεέλεγχο και Τηλεχειρισμό του Συνόλου των εγκαταστάσεων.
• Την αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) στο Σώστη ώστε να μπορεί
να υποστηρίξει την συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και τη συνολική
επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την
διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των
αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και
κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ενός (1)
Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου (ΠΣΕ) στον Ίασμο, που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και
υποσυστήματα, τόσο τα νέα, όσο και τα υπάρχοντα με στόχο την λειτουργία των εγκαταστάσεων και
από δεύτερη επιστασία παράλληλα αυτής του ΚΣΕ. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων
κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΚΣΕ και ΠΣΕ.

Συνημμένα αρχεία:

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.