Clear sky
24°C
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15 Αυγούστου 2019

 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
  (ΚΕΠΑΚΑΔΙ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
  (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017:
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
  ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» με CPV 45214100-1 εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 Ευρώ
  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. .
  Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 50.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε δαπάνη
  εργασιών 29.679,61€, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 5.342,33 €, απρόβλεπτα 15% 5.253,29€, ποσό
  στρογγυλοποίησης 47,35€ και ΦΠΑ 24% 9.677,42€.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το
  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από την έδρα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και
  Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, Εθνικής Αμύνης 4 Ίασμος, από την ημερομηνία
  ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, παρ. 1γ του Ν. 4412/2016) μέχρι τις 22-08-
 3. Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων
  στα τεύχη δημοπράτησης και στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου
  Ιάσμου www.iasmos.gr .
 4. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του
  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116 και
  117.
 5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-08-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα
  υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2.(α)
  του ν. 4412/2016 σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).
  Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα
  διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα
  γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου.
 6. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν:
  2
  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο
  Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
  εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού
  33.505,69 Ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απρόβλεπτα) και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ προϋπολογισμού 6.769,54 Ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απρόβλεπτα), που
  είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
  δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
  σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
  συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
  συμβάσεων.
 7. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο
  Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό
  τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
  Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.
 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό , σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, απαιτείται η
  κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσοστού 1% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ η οποία θα
  ανέρχεται στο ποσό των 403,23 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπ. Εσωτερικών
  (ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005) με δικαιούχο το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
  ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ (ΚΕΠΑΚΑΔΙ)» και δεν προβλέπεται η
  δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιάσμου.

Ίασμος 13-08-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.του ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.

ΙΔΡΥΣ ΝΑΔΗΡ

Συνημμένα αρχεία:

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.