ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

9 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΄Ιασμος, 09 – 09 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200 Αριθ.πρωτ: 6219
Τηλ.: 2534350100
FAΧ: 2534450109

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

«Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Ειδικών Συνεργατών με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 78 του Ν.4604/2019 και το άρθρο 15 παρ.2 του Ν.4623/2019.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007.
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου (ΦΕΚ 3021/Β/30-12-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιάσμου δικαιούται σύμφωνα με τα ανωτέρω τέσσερις (4) ειδικούς ή επιστημονικούς συμβούλους – συνεργάτες.
 6. Την ανάγκη επικουρίας σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα τους ανατίθεται από το Δήμαρχο. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

1). Την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου των παρακάτω ειδικοτήτων:
Μίας (1) θέσης Π.Ε. Λογιστών, για θέματα της Οικονομικής Υπηρεσίας
Μίας (1) θέσης Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, για θέματα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Η/Υ.
Μίας (1) θέσης ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων για θέματα σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου.
Μίας (1) θέσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), για θέματα που σχετίζονται με το γραφείο Δημάρχου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.
2). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά :
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Βιογραφικό σημείωμα
• Οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία,
ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης
• Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών αντίστοιχα σε κάθε θέση:
-Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, για τη θέση Λογιστών

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, για τη θέση Μηχανικού Η/Υ.
 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής για τη θέση Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την 4η θέση.
 • Στην περίπτωση του Ειδικού Συνεργάτη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα συνεκτιμηθεί:
 • Απασχόληση και εμπειρία στα Μ.Μ.Ε. ( Ραδιόφωνο, Τηλεόραση).
 • Γνώση ξένων γλωσσών.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω:
 • Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της Χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007)
 • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007)
 • Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, στον Δήμο Ιάσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

3). Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Ν. Ροδόπης και να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.