Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτικών Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων

11 Δεκεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 10-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.9259

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tο Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
 2. Το Δ.Κ.Κ. 3463/06 άρθρο 195
 3. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010
 4. Τις αποφάσεις των Τοπικών συμβουλίων.
 5. Την υπό αριθμό 55/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης με αριθμό 879 στην κτηματική περιοχή Μωσαϊκού για ετήσιες καλλιέργειες.
 6. Την υπό αριθμό 183/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η απ΄αριθμ 97/2021  της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.

Διακηρύσσει  σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου (γραφείο Γενικής Γραμματέως – πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 21/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 έως 12:30, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής (αποτελούμενη από τον Μουμίν Οντέρ, ως Πρόεδρο και τους Βακιάνη Ανέστη και Ιμάμ Τζανέρ, ως μέλη) την εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών εκτάσεων για ετήσιες καλλιέργειες.

  α/α ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΒΑΔΟ στρ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
1 ΜΩΣΑΪΚΟΥ 20,241 879α
2 ΜΩΣΑΪΚΟΥ 20,241 879β
3 ΜΩΣΑΪΚΟΥ 20,241 879γ
4 ΜΩΣΑΪΚΟΥ 20,241 879δ
5 ΜΩΣΑΪΚΟΥ 20,241 879ε
6 ΜΩΣΑΪΚΟΥ 20,241 879στ
 1. Για την δημοτική έκταση των 20,241 στρεμμάτων στην κτηματική περιοχή Μωσαϊκού με αριθμό τεμαχίου 879α η δημοπρασία θα διεξαχθεί ώρα 9:30 έως 10:00
 2. Για την δημοτική έκταση των 20,241 στρεμμάτων στην κτηματική περιοχή  Μωσαϊκού με αριθμό τεμαχίου 879β η δημοπρασία θα διεξαχθεί ώρα 10:00 έως 10:30
 3. Για την δημοτική έκταση των 20,241 στρεμμάτων στην κτηματική περιοχή Μωσαϊκού με αριθμό τεμαχίου 879γ η δημοπρασία θα διεξαχθεί ώρα 10:30 έως 11:00
 4. Για την δημοτική έκταση των 20,241 στρεμμάτων στην κτηματική περιοχή  Μωσαϊκού με αριθμό τεμαχίου 879δ η δημοπρασία θα διεξαχθεί ώρα 11:00 έως 11:30
 5. Για την δημοτική έκταση των  20,241 στρεμμάτων στην κτηματική περιοχή  Μωσαϊκού με αριθμό τεμαχίου 879ε η δημοπρασία θα διεξαχθεί ώρα 11:30 έως 12:00
 6. Για την δημοτική έκταση των 20,241 στρεμμάτων στην κτηματική περιοχή  Μωσαϊκού με αριθμό τεμαχίου 879στ η δημοπρασία θα διεξαχθεί ώρα 12:00 έως 12:30
 • Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του οικείου συμφωνητικού και θα λήξει με τη διάρκεια λήξης της παρούσας δημοτικής περιόδου ήτοι στις 31/12/2023.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν δημότες και κάτοικοι του Δήμου Ιάσμου.
 • Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ορίζεται σε δεκαπέντε (15,00)€/στρέμμα/ανά έτος.
 • Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην Επιτροπή  κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της  τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. β. Κάθε υποψήφιος οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή,  ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και τα μισθωτήρια συμβόλαια και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. γ. Βεβαίωση μη οφειλής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου του ιδίου και του εγγυητή του. δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι: 1) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 2) έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου, 3) είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του δήμου Ιάσμου. Εφόσον οι συμμετέχοντες είναι προσωπικές εταιρείες ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και πιστοποιητικό περί μη τροποποίησής του και τη σχετική εξουσιοδοτική πράξη. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και καταθέτουν τα ανάλογα δικαιολογητικά.
 • Το μίσθωμα θα καταβληθεί άπαξ και μια φορά, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, με πλήρη και ολική εξόφληση που θα αφορά όλη τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης. Η μη εξόφληση ολικού μισθώματος αποτελεί λόγο μη σύναψης συμφωνητικού.
 • Πληροφορίες για τη δημοπρασία, παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιάσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2534350106 (κ. Παπασάββας).

Επιπλέον ισχύουν όλοι οι όροι όπως έχουν αναλυτικά ορισθεί και περιγράφονται στην υπό αριθμό 183/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ιάσμου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Ιάσμου.

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *