Slight rain showers
14°C
 

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης για Εγκατάσταση Κτηνοτροφικής Μονάδας

22 Οκτωβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ίασμος, 22/10/2021
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Αρ. Πρωτ.7641

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tο Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
 2. Το άρθρο 192 του Ν. 3463/06
 3. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010
 4. Τις αποφάσεις των Τοπικών συμβουλίων.
 5. Την υπ΄αριθμό 61/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων (πρόχειρα ποιμνιοστάσια).
 6. Την υπό αριθμό 108/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.
 7. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον για το εν λόγω αγροτεμάχιο στην πρώτη δημοπρασία

Διακηρύσσει  σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου (γραφείο Γενικής Γραμματέως – πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 08/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 έως 10.30, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής (αποτελούμενη από τον Μουμίν Οντέρ, ως Πρόεδρο και τους Βακιάνη Ανέστη και Ιμάμ Τζανέρ, ως μέλη) την εκμίσθωση της κάτωθι δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας (πρόχειρο ποιμνιοστάσιο).

α/α ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΒΑΔΟ στρ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ
1 ΣΑΛΠΗΣ 1   ΣΑΛΠΗΣ 3/2021
 • Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του οικείου συμφωνητικού και θα λήξει με τη διάρκεια λήξης της παρούσας δημοτικής περιόδου ήτοι στις 31/12/2023.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν δημότες και κάτοικοι του Δήμου Ιάσμου.
 • Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ορίζεται σε εκατό Ευρώ  (100,00)€/στρέμμα/έτος.
 • Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της  τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α.Ταυτότητα του φυσικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. β. Κάθε υποψήφιος οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή,  ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και τα μισθωτήρια συμβόλαια και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. γ. Βεβαίωση μη οφειλής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου του ιδίου και του εγγυητή του. δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι: 1) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 2) έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου, 3) είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του δήμου Ιάσμου Εφόσον οι συμμετέχοντες είναι προσωπικές εταιρείες ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και πιστοποιητικό περί μη τροποποίησής του και τη σχετική εξουσιοδοτική πράξη. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και καταθέτουν τα ανάλογα δικαιολογητικά.
 • Το μίσθωμα θα καταβληθεί άπαξ και μια φορά, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, με πλήρη και ολική εξόφληση που θα αφορά όλη τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης. Η μη εξόφληση ολικού μισθώματος αποτελεί λόγο μη σύναψης συμφωνητικού.
 • Πληροφορίες για τη δημοπρασία, παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιάσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2534350106 (κ. Παπασάββας).

Επιπλέον ισχύουν όλοι οι όροι όπως έχουν αναλυτικά ορισθεί και περιγράφονται στην υπό αριθμό 108/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ιάσμου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Ιάσμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 22 Οκτωβρίου 2021

Comments are closed.