Πρόσληψη Επτά (7) Ατόμων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας Δύο (2) Μηνών

3 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 03/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρ. Πρωτ. 8914
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Καρούνη
ΤΗΛ. : 2534350105
FAX : 2534350119

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ο ∆ήμος Ιάσμου έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009.
3) Την µε αριθ. 93/29-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, που προέκυψαν κατά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη επτά (7) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών.

Συνημμένα αρχεία :

Last modified: 17 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.