ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

20 Μαΐου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθ.Αμύνης 3 Ίασμος,16.05.2019
Ίασμος 69200 Αριθ. Πρωτ: 3575
Πληρ: Καρούνη Μαρίνα
Τηλ: 2534350105

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου (ΦΕΚ 3021/τ.Β΄/30.12.2011), όπως ισχύει .
  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιάσμου, που εδρεύει στον Ίασμο Νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. κάτω ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β στην αριθ.πρωτ: 3495/15-05-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019):
  ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
  Κωδικός
  θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
  ατόμων
  101 Δήμος Ιάσμου Ίασμος Ν. Ροδόπης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (GRADER KOMATSU) 8 μήνες 1
  102 Δήμος Ιάσμου Ίασμος Ν. Ροδόπης ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων
  (με κάρτα ψηφιακού
  ταχογράφου) 8 μήνες 1
  103 Δήμος Ιάσμου Ίασμος Ν. Ροδόπης ΥΕ Εργατών /τριών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου) 8 μήνες 4

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις θέσεις με κωδικό 101 και 102, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Ροδόπης.

Για τις θέσεις με κωδικό 103, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Ροδόπης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την με αριθ.πρωτ:3495/15-05-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ανά κωδικό θέσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (έκδοσης 12-02-2019) και την αίτηση ΣΟΧ. 6 , στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου (www.iasmos.gr) , στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιάσμου και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr )
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 21.05.2019 μέχρι και την Πέμπτη 30.05.2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ

Συνημμένα αρχεία:

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.