Clear sky
25°C
 

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με αρ. τεμαχίου 402 στους Ασωμάτους

26 Μαρτίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 26 Μαρτίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αρ. Πρωτ. 2462
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tο Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
 2. Το Δ.Κ.Κ. 3463/06 άρθρο 195
 3. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010
 4. Την υπό αριθμό 5/2020 απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ασωμάτων.
 5. Την υπό αριθμό 25/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση ενός τεμαχίου δημοτικής έκτασης εμβαδού 109,8 στρεμμάτων με αριθμό 402 στον αναδασμό Ασωμάτων και με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.

Διακηρύσσει σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου (γραφείο Γενικής Γραμματέως – πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 07/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 έως 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής (αποτελούμενη από τον Μουμίν Οντέρ, ως Πρόεδρο και τους Βακιάνη Ανέστη και Ιμάμ Τζανέρ, ως μέλη) την εκμίσθωση ενός τεμαχίου δημοτικής έκτασης εμβαδού 109,8 στρεμμάτων με αριθμό τεμαχίου 402 στον Αναδασμό Ασωμάτων για δενδροκαλλιέργεια (πολυετής καλλιέργεια).

 • Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ότι θα είναι είκοσι (20) έτη,  θα αρχίζει από το έτος της υπογραφής του οικείου συμφωνητικού και θα λήγει στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου του 20ου έτους της μίσθωσης ή σε κάθε περίπτωση το αργότερο στο τέλος του μήνα Οκτωβρίου του έτους αυτού, καθόσον το υπό εκμίσθωση αγροτεμάχιο προορίζεται για  δενδροκομία (πολυετή καλλιέργεια).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία θα έχουν φυσικά πρόσωπα μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της ΠΕ Ροδόπης της ΠΑΜ–Θ ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν την έδρα τους στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιάσμου και αντικείμενο σχετικό με δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα.
 • Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς που αντιστοιχεί στο ετήσιο μίσθωμα ανά στρέμμα, ορίζεται σε πενήντα (50)  ΕΥΡΩ .
 • Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους και για το πρώτο έτος πριν την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης εκμίσθωσης.
 • Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου με το ένα δέκατο 1/10 της πρώτης προσφοράς ενός έτους, καθώς επίσης και να μην έχει οποιαδήποτε οφειλή προς τον Δήμο. Η εγγυητική αυτή επιστολή, αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του μισθώματος που τελικά θα επιτευχθεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και εντός των οριζόμενων από τη διακήρυξη προθεσμιών, καταβολή του μισθώματος.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να φυτέψει τα δένδρα σε δύο καλλιεργητικές περιόδους από την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η σύμβαση παύει να ισχύει και διαλύεται αυτομάτως χωρίς άλλες διατυπώσεις.
 • Πληροφορίες για τη δημοπρασία, παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιάσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2534350106. ( κ. Παπασάββας Αθανάσιος).

Επιπλέον ισχύουν όλοι οι όροι όπως έχουν αναλυτικά ορισθεί και περιγράφονται στην υπό αριθμό 25/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ιάσμου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Ιάσμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ

Last modified: 26 Μαρτίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *