ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87/2019

6 Φεβρουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΄Ιασμος 01 – 02 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200 Αριθ.πρωτ: 844
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Καρούνη Μαρίνα
Τηλ.: 2534350105
FAΧ: 2534350109

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

΄Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/ 2017.
 3. Τις προηγούμενες αριθ.70/2017 637/2018 και 662/2018 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού νέων Αντιδημάρχων.
 4. Το γεγονός της παραίτησης ενός εκ των Αντιδημάρχων στις 31 Ιανουαρίου 2019 και την ανάγκη ορισμού νέου για την υπόλοιπη δημοτική περίοδο για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την αριθ.70/2017 απόφαση Δημάρχου ως προς τα πρόσωπα και τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και ορίζουμε :
Α. τον κ.ΜΕΜΕΤ Οζτζιάν του Μεμέτ, κάτοικο Μίσχου Δ.Ιάσμου ως Αντιδήμαρχο, στη θέση του παραιτηθέντος κ. ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ Χασάν του Χαζήμ , για το χρονικό διάστημα από 01-02-2019 έως μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στις 31.08.2019 και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α). Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Θεμάτων Κοινωνικής υπηρεσίας , κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
 • Θεμάτων Παιδείας , Νεολαίας και Πολιτισμού.

β). Κατά τόπο αρμοδιότητες (για όλες τις δημοτικές ενότητες):

 • Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.
 • Χορηγεί άδειες πολιτικών γάμων και τελεί τους γάμους αυτούς.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος με την παρούσα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες. Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΤΟΠΤΣΗ Ραμαδάν, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ Μουζδάτ και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.ΜΕΜΕΤ Οζτζιάν και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΣΕΡΗΦ Γκαλήπ .
  Γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι 637/2018 και 662/2018 αποφάσεις Δημάρχου.
  Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.