Ανακοίνωση ΕΛΓΑ – Πορίσματα Εκτίμησης Ζημιών

1 Αυγούστου 2022

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 01/08/2022, τον πίνακα µε τα πορίσµατα επανεκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 23/06/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ. ΙΑΣΜΟΥ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών.

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι επανεκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, για τα οποία υποβλήθηκαν Αιτήσεις Επανεκτίµησης. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι:

  • η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες
  • η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

Last modified: 1 Αυγούστου 2022

Comments are closed.