Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης

20 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ»

Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,
  2. Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,
  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).
H ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή του άρθρου της υπ’ αρίθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ. Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 21-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

Επισυναπτόμενο Αρχείο:

Last modified: 20 Οκτωβρίου 2020

Comments are closed.