Partly cloudy
25°C
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

22 Μαΐου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ 4
ΙΑΣΜΟΣ 69200
ΠΛΗΡ. ΤΑΤΣΙΔΟΥ ΡΟΔΗ
ΤΗΛ. 2534350121

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με το Αρθρο.110 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-5-2019) από τις 17/5/2019 και ως 17/9/2019 ισχύει ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους πρόσωπα για ποσά που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αναλυτικά:

Α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ, έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων.

Β) Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων.

Γ) Αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, έχουν απαλλαγή εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων.

Δ) Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων.

Ε) Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων.

Επίσης στην ρύθμιση μπορεί να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
1) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου
2) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.
Αρθρο 117—Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:

Α) δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

Β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και το εκκαθαριστικό ΦΠΑ.

Γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.