Clear sky
28°C
 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

21 Δεκεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ίασμος, 21-12-2022

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                        Αριθ.πρωτ: 8876

ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                             

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αμύνης 4                                                     

Ίασμος 69200                                                    

Πληρ: Ελένη Καλογιαντσίδου

Τηλ: 2534350104

E mail: kalogian@iasmos.gr

                                           Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις, του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ισχύει.
 2. Το άρθρο 161 του Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009, του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν.4623/2019, του άρθρου 11 του Ν.4674/20, για την κάλυψη Γενικού Γραμματέα.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007/τ.Α΄).
 4. Την οικονομική δυνατότητα του Δήμου για το διορισμό  Γενικού Γραμματέα (σχετική η υπ’ αριθ. 8875/21-12-2022 βεβαίωση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 5. Την ανάγκη πρόσληψης γενικού γραμματέα για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών.

Γνωστοποιεί ότι

Πρόκειται να καλυφθεί η θέση του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Ιάσμου και καλεί

τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Προσόντα Πρόσληψης

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Ειδικά για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, αποκλείεται ο διορισμός προσώπου που είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού προς τον Δήμαρχο (άρθρο 167 παρ. 2 του Ν.3584/2007).

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Δ) Επιθυμητή η εμπειρία σε θέματα δημοσίας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση με πλήρη στοιχεία.
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
 • Σύντομο βιογραφικό.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07, άρθρα 11 έως  17
 • Οι υποψήφιοι άρρενες πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).

Διαδικασία Επιλογής

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με Απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το άτομο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση και η απόφαση αυτή  θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας μιας (1) ημέρας, από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος.

Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μόνο με φυσική παρουσία.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιάσμου, στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και  στην  ιστοσελίδα του  Δήμου Ιάσμου.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ

Last modified: 21 Δεκεμβρίου 2022

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *