Slight rain
11°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (26/10/2020)

22 Οκτωβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 22-10-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7312
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Καλογιαντσίδου Ελένη
Τηλ. 2534350104

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής.
 2. Μπάτζιου Λεμονιά, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 3. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 4. Χουσεΐν Σαλήμ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 5. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 6. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.» 
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020) και
 4. Το αριθ. πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ .

προσκαλεί τα τακτικά µέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση στις 26-10-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00,

Για κάθε θέμα, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε μέχρι και την Δευτέρα 26-10-2020 και ώρα 12:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr   ή dimosiasmou@gmail.com την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ  υπέρ, κατά, παρών)

Όσον αφορά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 1. 1η τροποποίηση τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο «Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Ασωμάτων»
 2. Έγκριση μελέτης, μη χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα και δέσμευση κάλυψης από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού που ίσως απαιτηθεί, για την προμήθεια «ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ».
 3. Έγκριση 1ου πρακτικού  της Επιτροπής Διενεργείας και αξιολόγησης προμηθεύων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ιάσμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020».
 4. Έγκριση 2ου πρακτικού  της Επιτροπής Διενεργείας και αξιολόγησης προμηθεύων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ιάσμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020».
 5. Έγκριση των όρων διακήρυξης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ»
 6. Παράταση ή μη χρόνου ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»
 7. Παράταση ή μη χρόνου ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»
 8. Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Ιάσμου.
 9. Ορισμός – τροποποίηση – κατάργηση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
 10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων
 11. Αποδοχή η μη γνωμοδότησης περί άσκησης η μη ένδικων μέσων (Έφεσης) κατά της ανωτέρω απόφασης.
 12. Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αντιδραστηρίων που απαιτούνται για την εξέταση του νέου κορωνοϊού SARS COV-2 για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής»
 13. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΜΙΝ   ΟΝΤΕΡ  

Last modified: 22 Οκτωβρίου 2020

Comments are closed.