Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (30/11/2021)

26 Νοεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 26 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 8812
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Καρούνη Μαρίνα
Τηλ. 2534350105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής
 2. Μπάτζιου Λεμονιά μέλος Οικ. Επιτροπής
 3. Χουσεϊν Σαλήμ μέλος Οικ. Επιτροπής
 4. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής
 5. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3- 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας»,
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020),
 4. Το αριθ. πρωτοκόλλου 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.,
 5. Την με αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020),
 6. Την με αριθ. 642/24.9.2021 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών,
 7. Το άρθρο 13 του Ν.2690/1999 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων.

Προσκαλεί τα µέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 30-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Για τα θέματα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής σχετική εισήγηση. Παρακαλείστε από την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων, μέχρι και την Τρίτη 30-11-2021 και έως ώρα 11.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (karouni@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί των θεμάτων  (π.χ.  υπέρ, κατά, παρών).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού- Πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»
 2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
 3. Αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου του τρέχοντος έτους (6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 26 Νοεμβρίου 2021

Comments are closed.