Slight rain
11°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (12/04/2021)

8 Απριλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 8 Απριλίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ
Αριθ. Πρωτ. 2800
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Καρούνη Μαρίνα
Τηλ. 2534350105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής,
 2. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 3. Μπάτζιου Λεμονιά, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 4. Χουσεϊν Σαλήμ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 5. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 6. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας»,
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020).
 4. Το αριθ. πρωτοκόλλου 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ,
 5. Την με αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020)

Προσκαλεί τα µέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση στις 12 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 11:00.

Για τα θέματα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής σχετικές εισηγήσεις με αιτιολόγηση του έκτακτου κάθε θέματος.

Παρακαλείστε από την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων, μέχρι και την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και έως ώρα 11:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (karouni@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί των θεμάτων  (π.χ.  υπέρ, κατά, παρών).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ιάσμου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 61.491,60 € με Φ.Π.Α. 24%.
 2. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛAΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» προϋπολογισμού 269.000,00€.
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΙΣΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ».
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Μ.ΠΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ».
 5. Ορισμός Επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021.
 6. Ανάθεση γνωμοδότησης περί αναγκαιότητας ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση αιτήματος καταλογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 7. Επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ έτους 2021.
 8. Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Σάλπης για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας (πρόχειρο ποιμνιοστάσιο).
 9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για παράσταση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κομοτηνής.
 10. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων.
 11. Αιτήσεις δημοτών για διαγραφή οφειλών / τελών.
 12. Επαναπροκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 (WP 3.3 Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου) και 5.4 (WP 5.4 Eφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή-στόχο) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Ο Υγιής Δήμος» / «The Healthy Municipality» – «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020” με τους ίδιους όρους και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ  

Last modified: 8 Απριλίου 2021

Comments are closed.