Slight rain
11°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (09/03/2021)

5 Μαρτίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 4 Μαρτίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ
Αριθ. Πρωτ. 1980
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Καρούνη Μαρίνα
Τηλ. 2534350105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής,
 2. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 3. Μπάτζιου Λεμονιά, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 4. Χουσεϊν Σαλήμ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 5. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 6. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας»,
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020).
 4. Το αριθ. πρωτοκόλλου 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ,
 5. Την με αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020)

Προσκαλεί τα µέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση στις 9 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Για τα θέματα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής σχετικές εισηγήσεις με αιτιολόγηση του έκτακτου κάθε θέματος.

Παρακαλείστε από την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων, μέχρι και την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και έως ώρα 11:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (karouni@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί των θεμάτων  (π.χ.  υπέρ, κατά, παρών).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης Δ. Ιάσμου και των Νομικών Προσώπων του έτους 2021, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 224.999,04 € με Φ.Π.Α. 24%,
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.)  ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»,
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΙΣΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»,
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Μ.ΠΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»,
 5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ11 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα  Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων,της υπαίθρου και των οικισμών» με Τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιµών,
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»,
 7. Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Ιάσμου,
 8. Κατάρτιση πίνακα δικαιούχων (εξειδίκευση πίστωσης) για την παροχή ειδών θέρμανσης (ξυλεία) σε άπορους δημότες,
 9. Αποδοχή γνωμοδότησης και Ανάθεση σε δικηγόρο τη νομική εκπροσώπηση του Μουμίν Οντέρ Δημάρχου και  Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και  λοιπών μελών Οικονομικής Επιτροπής ενώπιον του Πταισματοδίκη Κομοτηνής, προς παροχή έγγραφων εξηγήσεων για  αδίκημα, όπου φέρονται ότι τέλεσαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους,
 10. Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του υποέργου 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ» προϋπολογισμού 705.000,00€ της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ»,
 11. Αιτήσεις δημοτών για διαγραφή τελών/μισθωμάτων

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ  

Last modified: 5 Μαρτίου 2021

Comments are closed.