Clear sky
24°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (15/01/2021)

11 Ιανουαρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 15 ιανουαρίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ
Αριθ. Πρωτ. 132
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Καρούνη Μαρίνα
Τηλ. 2534350105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής,
 2. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 3. Μπάτζιου Λεμονιά, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 4. Χουσεϊν Σαλήμ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 5. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 6. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας»,
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020).
 4. Το αριθ. πρωτοκόλλου 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ,
 5. Την με αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020)

Προσκαλεί τα µέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Δια Περιφοράς Συενδρίαση στις  15-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Για τα θέματα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής σχετική εισήγηση.

Παρακαλείστε από την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων, μέχρι και την Παρασκευή 15-1-2021 και έως ώρα 11.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (karouni@iasmos.gr  ή dimosiasmou@gmail.com) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί των θεμάτων  (π.χ.  υπέρ, κατά, παρών).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

 1. Ανάθεση γνωμοδότησης περί αναγκαιότητας εκπροσώπησης των α)  Ζέκου Χρήστου- Προϊσταμένου Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών  β)  Καδή Ισμέτ νυν Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Δημάρχου Ιάσμου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κομοτηνής, για την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης εναντίον τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους,
 2. Καθορισμός των όρων διενέργειας της δημοπρασίας  για εκμίσθωση 1,4 στρεμμάτων δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Κοπτερού για την επέκταση ποιμνιοστασίου,
 3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης περί αξιολόγησης της προσφοράς για την «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή» για το έργο «Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ασωμάτων»,
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ιάσμου»,
 5. Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης της Πράξης «ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες,
 6. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ08 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα  Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με Τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών,
 7. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα  Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με Τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιµών,
 8. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ05 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα  Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με Τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
 9. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ03 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα  Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με Τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
 10. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα  Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με Τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών,
 11. Έγκριση της αριθμ. 5/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου με θέμα «Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (πίνακας στοχοθεσίας) έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου»,
 12. Έγκριση της αριθμ. 6/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου με θέμα «έγκριση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το έτος 2021»,
 13. Έγκριση της αριθμ. 7/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης πεπραγμένων οικονομικού έτους 2019 της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου»,
 14. Αποδοχή ή μη της Απόφασης επιχορήγησης του Δήμου Ιάσμου για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ,
 15. Λήψη Απόφασης για την περικοπή ή μη της εργολαβικής αμοιβής του Αναδόχου Αλέξανδρου Σταυρίδη ΕΔΕ, λόγω ουσιωδών ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν με την ΤΑ1219-5001068.01-00.0-01.Β-08-20 Τεχνική Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ. μετά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε στις 05-08-2020 στο έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ,
 16. Αιτήσεις δημοτών περί διαγραφής τελών ύδρευσης.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ  

Last modified: 4 Φεβρουαρίου 2021

Comments are closed.