Clear sky
28°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13/10/2020)

10 Οκτωβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 09-10-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 6820
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Καλογιαντσίδου Ελένη
Τηλ. 2534350104

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής.
 2. Μπάτζιου Λεμονιά, μέλος, Οικ. Επιτροπής.
 3. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 4. Χουσεΐν Σαλήμ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 5. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 6. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.» 
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020) και
 4. Το αριθ. πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

προσκαλεί τα τακτικά µέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση στις 13-10-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00,

Για κάθε θέμα, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε μέχρι και την Δευτέρα 13-10-2020 και ώρα 11.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr   ή dimosiasmou@gmail.com την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ  υπέρ, κατά, παρών)

Όσον αφορά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

 1. Έγκριση 3ου πρακτικού  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης-Έλεγχος αυτών- Κατακύρωση στον οριστικό ανάδοχο για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»  εκτιμώμενης αξίας 289.465,60 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020, απόφασης Δ.Σ του  Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  “ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ” (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) με θέμα “Τροποποίηση προϋπολογισμού ”.
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 120/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Αποδοχή ή μη δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG», και το διακριτικό τίτλο «TAP AG», η οποία εδρεύει στο Baar της Ελβετίας, στην οδό Lindenstrasse 2, τ.κ. 6340 (αριθμός εμπορικού μητρώου CHE-113.500.620) και ενεργεί στο παρόν δια του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, με Α.Φ.Μ 997799416, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (ΓΕΜΗ) 123773301001, και εξουσιοδότηση δημάρχου για υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού χορηγίας.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για  παροχή γνωμοδότησης επί αιτήσεως Μπίκου Νικολάου του Γεωργίου κατοίκου Παλλαδίου .
 5. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών για διαγραφή τελών ύδρευσης.
 6. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιάσμου και ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ. Ιάσμου για την σύνταξη και θεώρηση μελέτης προμήθειας και την αντίστοιχη παραλαβή της προμήθειας εξοπλισμού (υλικοτεχνικής υποδομής) της δομής σίτισης του Δήμου Ιάσμου στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». 
 7. Έγκριση ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αντιδραστηρίων που απαιτούνται για την εξέταση του νέου κορωνοϊού SARS COV-2 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»
 8. Αποδοχή ή μη δωρεών στο Δήμο Ιάσμου

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΜΙΝ   ΟΝΤΕΡ  

Last modified: 10 Οκτωβρίου 2020

Comments are closed.