Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (07/09/2020)

3 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 21-08-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4887
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Καλογιαντσίδου Ελένη
Τηλ. 2534350104

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής,
 2. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 3. Μπάτζιου Λεμονιά, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 4. Χουσεΐν Σαλήμ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 5. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 6. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής,

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 “Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.”  και
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020)   

προσκαλεί τα τακτικά µέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση στις 07-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Για τα θέματα, θα σας αποσταλεί  ηλεκτρονικά  από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε μέχρι και την Δευτέρα   07-09-2020 και ώρα 11.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί του  θέματος  (π.χ  υπέρ, κατά, παρών)

Όσον αφορά τα θέματα  που θα συζητηθούν είναι :

 1. Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΙΑΣΜΟΥ» (CPV: 71322200-3) (ΚΑΤ.13)
 2. Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΣΩΣΤΟΥ» (CPV: 71322200-3) (ΚΑΤ.13)
 3. Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΑΜΑΞΑΔΩΝ» (CPV: 71322200-3) (ΚΑΤ.13)
 4. Αποδοχή ή μη δωρεάς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας..
 5. Αποδοχή ή μη δωρεάς  από την  εταιρείας με την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG», και το διακριτικό τίτλο «TAP AG», η οποία εδρεύει στο Baar της Ελβετίας, στην οδό Lindenstrasse 2, τ.κ. 6340 (αριθμός εμπορικού μητρώου CHE-113.500.620) και ενεργεί στο παρόν δια του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, με Α.Φ.Μ 997799416, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (ΓΕΜΗ) 123773301001, και εξουσιοδότηση δημάρχου για υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού χορηγίας.
 6. Έγκριση πρακτικού II της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ  

Last modified: 24 Σεπτεμβρίου 2020

Comments are closed.