Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (29/10/2021)

25 Οκτωβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 25 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7758
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Την µε αρ. 60249 /22-09-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020)
 4. Την με αριθ. 426 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020)
 5. Την αριθ. 643 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021)
 6. Την με αριθ. 63/2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 19515/12-10-2021)

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 29 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00.

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείστεαπό την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων μέχρι και την  Παρασκευή 29-10-2021 και έως ώρα 19:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com), την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, παρών, λευκό, αποχή).

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ :

 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας επτά (7) σχολικών καθαριστριών Ι∆ΟΧ
 2. Έγκριση δωρεάς πυροσβεστικού υλικού προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία
 3. Σύνταξη έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων και ισολογισμού,  του Δήμου Ιάσμου
 4. Αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου του τρέχοντος έτους (5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021)
 5. Έγκριση εισόδου – εξόδου επί δημοτικής αγροτικής οδού εντός κτηματικής περιοχής Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

MEXMET MEXMET

Last modified: 25 Οκτωβρίου 2021

Comments are closed.