Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (28/09/2021)

24 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 24 Σεπτεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6724
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
  2. Την µε αρ. 60249 /22-09-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,
  3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020),
  4. Την με αριθ. 426 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020) και
  5. Την με αριθ. 61/2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ. 17896/20-9-2021)

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείσταπό την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων μέχρι και την Τρίτη 28-9-2021 και έως ώρα 19:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com),  την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, παρών, λευκό, αποχή).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

  1. Έγκριση ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2020 Δήμου Ιάσμου και οικονομικών καταστάσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

MEXMET MEXMET

Last modified: 24 Σεπτεμβρίου 2021

Comments are closed.