Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (30/06/2021)

25 Ιουνίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 25 Ιουνίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4591
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
  2. Την µε αρ. 60249 /22-09-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,
  3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020) και 
  4. Την με αριθ. 426 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020) 

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις  30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείστεαπό την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων μέχρι και την  Τετάρτη  30-6-2021 και έως ώρα 19:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr  ή dimosiasmou@gmail.com),  την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, παρών, λευκό, αποχή).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

  1. Ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε) σε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιάσμου Ιάσμου.
  2. Έγκριση των πράξεων Σχολικών Εφορειών Μ/κών Σχολείων του Δήμου που  εγκρίνουν τον απολογισμό οικονομικού έτους 2020.
  3. Ορισμός εκπροσώπου και γραμματέα της επιτροπής για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
  4. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για πολυετείς και μονοετείς καλλιέργειες

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

MEXMET MEXMET

Last modified: 25 Ιουνίου 2021

Comments are closed.