Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (08/02/2021)

4 Φεβρουαρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 4 Φεβρουαρίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 701
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας»,
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020) και
 4. Την με αριθ. 426 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020).

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση στις 8 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Για κάθε θέμαΘα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε από την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και της εισήγησης μέχρι και την Δευτέρα 08-02-2021 και ώρα 19:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω email (kalogian@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com), την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, παρών).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στο Δήμο Ιάσμου Ν. Ροδόπης»
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»
 3. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ετήσιο απολογισμό έτους 2020 και τον προγραμματισμό έτους 2021 με βάση της ΠΕΣΔΑ της ΑΜΘ, της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε»
 4. Αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου του τρέχοντος έτους (1η  αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021).
 5. Έγκριση των πράξεων Σχολικών Εφορειών Μ/κών Σχολείων του Δήμου που  εγκρίνουν τον απολογισμό οικονομικού έτους 2020.
 6. Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών τελών  και τελών ύδρευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες ,πολύτεκνες οικογένειες,  και  Α.μ.Ε.Α ),  έως 31-12-2023.
 7. Ορισμός – τροποποίηση – κατάργηση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
 8. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου.
 9. Συζήτηση επί αιτήσεως Σουλεϊμάν Ογλού Μουμίν του Σουλεϊμάν κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 25 έτη.
 10. Συζήτηση επί αιτήσεως Ιντρίζ Μεστάν Αϊσέ  του Χασάν κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 25 έτη.
 11. Συζήτηση επί αιτήσεως Μεχμέτ Φατούς του Εμβέρ κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης με σκοπό την αγροτική χρήση (μονοετή καλλιέργεια)  για 5 έτη.
 12. Συζήτηση επί αιτήσεως Οσμάν Νουρετίν του Αμέτ κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη. 
 13. Συζήτηση επί αιτήσεως Χαλήλ Μέρτ του Σαλή κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη.
 14. Συζήτηση επί αιτήσεως Αλή Τασίν Φατμέ  του Χουσεϊν κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη. 
 15. Συζήτηση επί αιτήσεως Μεμέτ Μεμέτ του Ταχήρ κατοίκου Ληνού προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης για μονοετή καλλιέργεια, για 5 έτη.
 16. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης από τον Δήμο Ιάσμου και συγκεκριμένα του με αριθ. 172 δ τεμαχίου που βρίσκεται στον αναδασμό Παλλαδίου.
 17. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης από τον Δήμο Ιάσμου και συγκεκριμένα του με αριθ. 233 τεμαχίου που βρίσκεται στον αναδασμό Παλλαδίου.
 18. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης για δενδροκαλλιέργεια για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) έτη και συγκεκριμένα του με αριθ. 562 τεμαχίου που βρίσκεται στον αναδασμό Ιάσμου – Γαλήνης – Μωσαϊκού
 19. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης για δενδροκαλλιέργεια για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) έτη και συγκεκριμένα του με αριθ. 563 τεμαχίου που βρίσκεται στον αναδασμό Ιάσμου – Γαλήνης – Μωσαϊκού.
 20. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης για δενδροκαλλιέργεια για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) έτη και συγκεκριμένα του με αριθ. 402 τεμαχίου που βρίσκεται στον αναδασμό Ασωμάτων
 21. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης για δενδροκαλλιέργεια για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) έτη και συγκεκριμένα των με αριθ. 25, 26, 74, 75, 124, 125 και 180 τεμαχίων που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Σάλπης.
 22. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΟΤΑ) με την επωνυμία: «Κ. ΚΑΡΑΘΕOΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη  Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο: «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.».
 23. Έγκριση εισόδου – εξόδου επί δημοτικής αγροτικής οδού του αγροκτήματος Πολυάνθου (Αναδασμός 1992-1998) του Δήμου Ιάσμου για τις εγκαταστάσεις ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ιδιοκτησίας «ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».
 24. Σύναψη σύμβασης συνεργασίας, για την εναλλακτική διαχείριση Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) και άνευ οικονομικού ανταλλάγματος από το Δήμο Ιάσμου
 25. Αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου έτους 2020  (10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020)
 26. Έγκριση πρώτου ΑΠΕ  για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» πρώην «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
 27. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
 28. Συγκρότηση Επιτροπής απόσυρσης οχημάτων του Δήμου Ιάσμου.
 29. Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιάσμου και του Δήμου Αρριανών για αμοιβαία διάθεση υπαλλήλων μεταξύ της /νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου και του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Αρριανών και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
 30. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ) κατανομή 2020)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

MEXMET MEXMET

Last modified: 4 Φεβρουαρίου 2021

Comments are closed.