Πρόσκληση για δια Περιφοράς Κατεπείγουσα Συνεδρίαση ΔΣ (17/11/2020)

17 Νοεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 25 Σεπτεμβριου 2020
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7915

ΠΡΟΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών ,
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020<< Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.>> και
  3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020)
  4. Την με αριθ. 426 του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020)

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση σήμερα 17-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00-15.00.

Η λήψη απόφασης και ο τρόπος ψήφισης των συμβούλων επί του θέματος καθορίζεται «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ», κατά τις ώρες 13.00-15.00, με γνωστοποίηση και καταχώριση ψήφων τηλεφωνικά από την Ειδική Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. Καλογιαντσίδου Ελένη:

Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος από τοΔημοτικό Συμβούλιο, μετά το άγγελμα του θανάτου της επί σειρά ετών εργαζόμενης της τέως Κοινότητας Ιάσμου, Κολιούση Αθανασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

MEXMET MEXMET

Last modified: 17 Νοεμβρίου 2020

Comments are closed.