Partly cloudy
25°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (04/12/2020)

30 Νοεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 25 Σεπτεμβριου 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8198
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη :

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας»  και
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020). 
 4. Την με αριθ. 426 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020).

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 04 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

Για κάθε θέμα, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείστεαπό την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων μέχρι και την Παρασκευή 04-12-2020 και ώρα 20.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω email (kalogian@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com), την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, παρών).

Επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν θα ψηφίσουν με τον παραπάνω προκαθορισμένο τρόπο (αποστολή e-mail) θα  κληθούν δια τηλεφώνου από την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στην ψηφοφορία την Παρασκευή 04-12-2020 κατά τις ώρες 18.00 – 20.00 μμ.    

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021 – 2022,
 2. Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Ιάσμου,
 3. Συζήτηση επί αιτήσεως Σουλεϊμάν Ογλού Μουμίν του Σουλεϊμάν κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 25 έτη,
 4. Συζήτηση επί αιτήσεως Ιντρίζ Μεστάν Αϊσέ του Χασάν κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 25 έτη,
 5. Συζήτηση επί αιτήσεως Μεχμέτ Φατούς του Εμβέρ κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την αγροτική χρήση (μονοετή καλλιέργεια) για 5 έτη,
 6. Συζήτηση επί αιτήσεως Οσμάν Νουρετίν του Αμέτ κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη,
 7. Συζήτηση επί αιτήσεως Χαλήλ Μέρτ του Σαλή κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη,
 8. Συζήτηση επί αιτήσεως Αλή Τασίν Φατμέ του Χουσεϊν κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη,
 9. Συζήτηση επί αιτήσεως Μεμέτ Μεμέτ του Ταχήρ κατοίκου Ληνού προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης για μονοετή καλλιέργεια, για 5 έτη,
 10. Συζήτηση επί αιτήσεων Γιαλούτς Τζαφέρ του Φεϊμή για εκμίσθωση 1,4 στρ. δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Κοπτερού για την επέκταση του ποιμνιοστασίου,
 11. Ορισμός – τροποποίηση – κατάργηση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
 12. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στον Δήμο Ιάσμου Ν. Ροδόπης»,
 13. Συζήτηση επί αιτήσεως Στρογγυλού Εμμανουήλ του Γεωργίου κατοίκου Ιάσμου για μείωση μισθώματος του Σχολικού Κυλικείου Γυμνασίου και Λυκείου κατά 40% για το Σχολικό έτος 2020-2021,
 14. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος – ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Ιάσμου για το έτος 2021,
 15. Αποδοχή της τροποποίησης της πράξης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ιάσμου» και αποδοχή των όρων αυτής,
 16. Διαπιστωτική πράξη για αντικατάσταση τακτικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής,
 17. Παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΜΘ» (με Κ.Α.Ε. 2018Π03100018 της ΣΑΕΠ 031),
 18. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου,
 19. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και παραχώρηση οχήματος στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό,
 20. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ιάσμου,
 21. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ασωμάτων,
 22. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Μ. Πιστού,
 23. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Μίσχου,
 24. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Σάλπης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

MEXMET MEXMET

Last modified: 17 Δεκεμβρίου 2020

Comments are closed.