Clear sky
24°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Οικονομική Επιτροπή (22/05/2020)

18 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 18-05-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2644
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Καλογιαντσίδου Ελένη
Τηλ. 2534350104

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτές ισχύουν, καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προσκαλεί τα τακτικά µέλη της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήµου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση στις 22-05-2020 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 18:00,

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε μέχρι και την Παρασκευή 22-05-2020 και ώρα 18.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ  υπέρ, κατά, παρών)

Όσον αφορά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 1. Έγκριση συμμετοχής και υποβολής αίτησης-πρότασης εκ μέρους του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του χρηματοδοτικού προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”2019-2020 (Α΄ Πρόσκληση – Δεκέμβριος 2019) με Κωδικό Πρόσκλησης ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2019 (02/12/2019) για προμήθεια 24 ημιυπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων και προμήθεια ειδικού γερανού.
 2. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη Προμηθευτή στον Διεθνή Ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με θέμα: «Επέκταση Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών για την Παρακολούθηση των Εγκαταστάσεων Ύδρευσης του Δήμου Ιάσμου», έως του ποσού των  1.499.674,71€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 86 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) και της διακήρυξης.
 3. Έγκριση Πρακτικού  Ν 3 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού  για την ;αποσφράγιση (υπό)φακέλου«Οικονομική Προσφορά» για την προμήθεια «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων  του Δήμου Ιάσμου  που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 («Policies  for Enhancing Acess  to  Health  Services  in  Deprived  Areas» με ακρωνύμιο The Healthy Municipality)»εκτιμώμενης αξίας 40.322,58 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%
 4. Έγκριση Πρακτικού Ν. 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 23.2-23.9 της Διακήρυξης και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Ασωμάτων», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και αποστολή εξωδίκου στους ιδιοκτήτες σχετικά με την υπόθεση αρχοντικού <<ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ>>
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για  παροχή γνωμοδοτήσεων κατά  προσφυγών  Απόφασης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον τριμελούς πλημμελειοδικείου Ροδόπης στις 18-06-2020 (υπόθεση Χαλκιοπούλου Παρασκευή)
 8. Έγκριση των όρων για εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης στο Παλλάδιο με δημοπρασία.
 9. Έγκριση των όρων για επανεκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στο Μωσαϊκό με δημοπρασία.
 10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στο Παλλάδιο.
 11. Άνοιγμα των προσφορών για την επιλογή της τράπεζας μέσω  της οποίας θα διαχειρίζεται τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Ιάσμου»
 12. Έγκριση 5ης  τροποποίησης  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, και εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκρισή της.
 13. Περί Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 145.000,00€
 14. Αποδοχή δωρεάς οχήματος για τις ανάγκες του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
 15. Έγκριση ή μη πρόσληψης  προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.
 16. Μετακίνηση Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου και καταβολή εξόδων μετακίνησης.
 17. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΜΙΝ   ΟΝΤΕΡ  

Last modified: 19 Μαΐου 2020

Comments are closed.