Πρόσκληση Β’ για Συνεδρίαση ΔΣ (25/05/2022)

20 Μαΐου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 20 Μαΐου 2022
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3587
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 2. Την με αριθ. 426 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020)
 3. Την αριθ. 643 Εγκύκλιο του  ΥΠ. ΕΣ (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021)

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο πνευματικό κέντρο Ιάσμου την  25η του μηνός  Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

 1. Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιάσμου και συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης.
 2. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιάσμου»
 3. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.)».
 4. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων ( Β’ κατανομή 2022)
 5. Σύνταξη έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων και ισολογισμού, του Δήμου Ιάσμου.
 6. Σύνταξη έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων και ισολογισμού, του Δήμου Ιάσμου.
 7. Σύνταξη έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων και ισολογισμού, του Δήμου Ιάσμου.
 8. Σύνταξη έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων και ισολογισμού, του Δήμου Ιάσμου.
 9. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ετήσιο απολογισμό έτους 2021 και τον προγραμματισμό έτους 2022 με βάση της ΠΕΣΔΑ της ΑΜΘ, της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.»
 10. Παροχή σύμφωνης γνώμη για τον καθορισμό τροφείων στον Παιδικό Σταθμό του ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι για το σχολικό έτος 2021-2022 και ορισμός ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού τροφείων νηπίων.
 11. ΄Εγκριση δωρεάς εκτυπωτή προς το κέντρο υγείας Ιάσμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

MEXMET MEXMET

Last modified: 20 Μαΐου 2022

Comments are closed.