Πρόσκληση Α’ για Συνεδρίαση ΔΣ (30/08/2022)

26 Αυγούστου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 26 Αυγούστου 2022
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5956
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
  2. Την αριθ. : 375 Εγκύκλιο του  ΥΠ. ΕΣ (  Α.Π.: 39167/ 2-6-2022 )
  3. Την αριθ. : 380 Εγκύκλιο του  ΥΠ. ΕΣ (  Α.Π.: 39456/ 15-6-2022)
  4. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/2022

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο πνευματικό κέντρο Ιάσμου την  30η του μηνός  Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

  • Έγκριση ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2020 Δήμου Ιάσμου και οικονομικών καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

MEXMET MEXMET

Last modified: 26 Αυγούστου 2022

Comments are closed.