Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση θέσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ιάσμου

24 Ιουνίου 2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 παρ.4, του ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 τ. Α’), και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της βελτίωσης θέσης για τους πωλητές που έχουν τοποθετηθεί στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Δήμου μας με διοικητική πράξη, προχωρούμε στο δεύτερο στάδιο της χορήγησης θέσης και έχοντας υπόψη και το πρακτικό 1 της  πενταμελούς επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 Τους δραστηριοποιούμενους πωλητές στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Δήμου Ιάσμου που λειτουργούν στους οικισμούς Ιάσμου και Σώστη, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί και δραστηριοποιούνται σε αυτές χωρίς διοικητική πράξη, να καταθέσουν αίτηση  για τη χορήγηση θέσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις  της περ.γ  της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021. Σημειώνεται ότι η διαδικασία χορήγησης θέσης είναι υποχρεωτική και όσοι πωλητές δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία δεν θα κατέχουν θέση στις εν λόγω λαϊκές αγορές με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δραστηριοποιούνται σε αυτές μετά το πέρας της διαδικασίας.

Οι πωλητές για να συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγηση θέσης θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης από την Δευτέρα 27-06-2022 έως Τετάρτη 06-07-2022.

Για τη συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία, θα απαιτηθεί η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  2. Άδεια του πωλητή με την τελευταία θεώρηση. (φωτοτυπία).
  3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  4. Φορολογική ενημερότητα (για μοριοδότηση)
  5. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου  στο τηλ 2534350106

Last modified: 29 Ιουνίου 2022

Comments are closed.