Clear sky
27°C
 

1η Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (30/09/2020)

25 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 25 Σεπτεμβριου 2020
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6147

ΠΡΟΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών , 
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας»,
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020) και
 4. Το αριθ. πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ .

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση στις 30/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,

Για κάθε θέμα, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε μέχρι και την Τετάρτη 30/09/2020 και ώρα 18.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω email (kalogian@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ  υπέρ, κατά, παρών)

Όσον αφορά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

 1. Τροποποίηση και αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό (πρώην χωρικό) Σχέδιο Δήμου Ιάσμου» με κωδικό ΟΠΣ 5041434 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» στο ποσό των 791.551,48€ με Φ.Π.Α
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΥΜΗΣ»
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»
 4. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ»
 5. Αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου του τρέχοντος έτους (9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020).
 6. Συζήτηση επί αιτήσεως Μπορδούκ Νιχάτ του Σαλή, για μείωση του μισθώματος κατά 20% για το κυλικείο το οποίο ενοικιάζει και το οποίο βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος.
 7. Συζήτηση επί αιτήσεως Σουλεϊμάν ογλού Μουμίν του Σουλεϊμάν κατοίκου Πολυάνθου , προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 25 έτη.
 8. Συζήτηση επί αιτήσεως Ιντρίζ Μεστάν Αϊσέ του Χασάν κατοίκου Πολυάνθου , προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 25 έτη .
 9. Συζήτηση επί αιτήσεως Μεχμέτ Φατούς του Εμβέρ κατοίκου Πολυάνθου , προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την αγροτική χρήση (μονοετή καλλιέργεια) για 5 έτη.
 10. Συζήτηση επί αιτήσεως Οσμάν Νουρετίν του Αμέτ κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη.
 11. Συζήτηση επί αιτήσεως Χαλήλ Μέρτ του Σαλή κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη.
 12. Συζήτηση επί αιτήσεως Αλή Τασίν Φατμέ του Χουσεϊν κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη.
 13. Απαλλαγή τελών κοινόχρηστων χώρων λαϊκών αγορών για το Α΄ εξάμηνο 2020.
 14. Έγκριση εισόδου – εξόδου επί δημοτικής αγροτικής οδού του αγροκτήματος Πολυάνθου (Αναδασμός 1998) του Δήμου Ιάσμου για τις εγκαταστάσεις ΜΟΝΑΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ, ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ιδιοκτησίας ΝΤΕΝΙΚΟΡΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑΣ.
 15. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκών Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου»
 16. Συζήτηση επί αιτήσεως ΜΕΜΕΤ ΜΕΜΕΤ του ΤΑΧΗΡ κατοίκου Ληνού προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης για μονοετή καλλιέργεια, για 5 έτη.
 17. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

MEXMET MEXMET

Last modified: 30 Νοεμβρίου 2020

Comments are closed.