Πρακτικό συνεδρίασης της πενταμελούς επιτροπής καταγραφής και απόδοσης θέσεων λαϊκών αγορών Δήμου Ιάσμου

24 Ιουνίου 2022

Στην Ίασμο σήμερα 23 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 66, παρ.4 του Ν.4849/2021, μετά την αριθ. 4324/20-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής Αντιδημάρχου κ΄ Γιουσούφ Γιουσούφ  για τη σύνταξη προσωρινού πίνακα για υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη στο πλαίσιο της διαδικασίας βελτίωσης θέσεων σε αυτούς μετά από αίτησή τους

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γιουσούφ Γιουσούφ Πρόεδρος
Χουσεΐν Σαλήμ Μέλος
Γιαλούτς Οκταΐ Μέλος
Κουτρουλός Γεώργιος Μέλος
Αβραμίδης Χριστόφορος Μέλος

Χρέη γραμματέα: Για την τήρηση του πρακτικού  παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Παπασάββας

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ΄ Γιουσούφ Γιουσούφ  ο οποίος είπε ότι βάσει της παρ.4 του άρθρου 66 του νέου Ν. 4849/2021 για το υπαίθριο εμπόριο προβλέπεται διαδικασία βελτίωσης θέσης που αφορά στους έχοντες διοικητική πράξη τοποθέτησης σε έκαστη λαϊκή αγορά και προηγείται χρονικά, της διαδικασίας απόδοσης θέσης, και είναι δυνητική για τους παραπάνω. Η απόδοση θέσης ακολουθεί και αφορά τους μη έχοντες διοικητική πράξη τοποθέτησης (για κάθε λαϊκή ξεχωριστά), καταλήγει σε μοριοδότηση και είναι υποχρεωτική.

Με την βελτίωση Θέσης Χορηγείται η δυνατότητα στους έχοντες διοικητική πράξη τοποθέτησης στις Λαϊκές αγορές να βελτιώσουν τη Θέση τους

Είναι υποχρεωτική η εκκίνηση της διαδικασίας, αλλά δυνητική ως προς τη συμμετοχή και αφορά πωλητές που τους έχει αποδοθεί θέση σε λαϊκή με διοικητική πράξη.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 και μετά από σχετική πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 3953 / 06-06-2022) του Δήμου Ιάσμου προς τους πωλητές που είναι τοποθετημένοι στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του με διοικητική πράξη (ΔΠ). αυτοί κλήθηκαν να προσέλθουν για υποβολή αίτησης για βελτίωση της θέσης τους.

Μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για βελτίωση θέσεως, την 17-06-2022, δεν υπέβαλλε αίτηση κανείς ενδιαφερόμενος από τις Λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Δήμου Ιάσμου.

Η παρούσα επιτροπή καλείται να συνεδριάσει και να επικυρώσει τα παραπάνω

Η επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου κ΄ Γιουσούφ Γιουσούφ, το γεγονός ότι μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για βελτίωση θέσεως δεν υπέβαλλαν αίτηση ενδιαφερόμενοι από τις Λαϊκές αγορές του Δήμου, τις διατάξεις Ν.4849/2021 άρθρο 66 παρ.4, τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., την Απ.Δημ. 178/2022 περί συγκρότησης της πενταμελούς επιτροπής καταγραφής και απόδοσης θέσεων λαϊκών αγορών Δήμου Ιάσμου, και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει – ομόφωνα

  1. Να ανακοινώσει την περάτωση της διαδικασίας βελτίωσης θέσης για τις Λαϊκές αγορές του Δήμου Ιάσμου (Λαϊκές Αγορές Ιάσμου και Σώστη) χωρίς την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους δραστηριοποιούμενους σε αυτές πωλητές,
  2. Να εκκινήσει τη διαδικασία απόδοσης θέσης που αφορά στους μη έχοντες διοικητική πράξη τοποθέτησης (για κάθε λαϊκή ξεχωριστά), και θα καταλήξει σε απόδοση θέσης με διοικητική πράξη του Δήμου μέσω μοριοδότησης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα κοινοποιηθεί στους προέδρους των σωματείων πωλητών λαϊκών αγορών παραγωγών και επαγγελματιών.

Last modified: 29 Ιουνίου 2022

Comments are closed.