Πρόσληψη Τεσσάρων (4) Ατόμων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας Δύο (2) Μηνών

29 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εκτάκτων και απρόβλεπτων  αναγκών στο Τμήμα Περιβάλλοντος  Καθαριότητας και Πρασίνου  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανάπτυξης

Ο ∆ήµος Ιάσμου έχοντας υπόψη :

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου  206 του ν. 3584/07, παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών, με διαδικασίες απλουστευμένες, αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 2.  Την µε αριθ.83/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας και  συγκεκριμένα την  πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου και τριών (3) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας -Πρασίνου, με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, προκειμένου να ενισχυθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος  Καθαριότητας και Πρασίνου  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανάπτυξης.
 3. Τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου.
 4. Τις έκτακτες και άμεσες ανάγκες του Δήμου Ιάσμου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία καθαριότητας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη τεσσάρων  (4) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης  και  μέχρι  δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εκτάκτων και απρόβλεπτων  αναγκών στο Τμήμα Περιβάλλοντος  Καθαριότητας και Πρασίνου  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανάπτυξης , ως εξής:

– (1) βοηθό ηλεκτρολόγο- ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών  

– (3) εργάτες, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Πρασίνου 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Τίτλος σπουδών και λοιπά  απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ, ΣΤ ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει (*). β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3745/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του Ελληνική συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ, ΣΤ ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει (*). β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ, ΣΤ ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει (*). β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2617/2000 τη ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας (*). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ, ΣΤ ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει (*). β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2617/2000 τη ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας (*). (*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να υπολογιστεί η εμπειρία, για υποψηφίους με προσόντα Β΄ και Γ΄ επικουρίας. )
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 αρθρ.5 του ν.2527/97)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 4. Α.Φ.Μ.
 5. Α.Μ.Κ.Α.
 6. Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.
 7. Τις προβλεπόμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος και τους προβλεπόμενους τίτλους σπουδών.

          Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο  Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ιάσμου είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή  έως 01.07.2022 και ώρα 15:00.

Συνημμένα Αρχεία:

Last modified: 29 Ιουνίου 2022

Comments are closed.