Fog
12°C
 

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

20 Οκτωβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 20-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7212
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Εθν.Άμυνας 4
Ταχ. Κώδικας : 69 200 Ίασμος
Τηλ. : 2534350100,50122
Fax : 2534350109
E-mail : politis@iasmos.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την:

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 (WP 3.3 Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου) και 5.4 (WP 5.4 Eφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή-στόχο) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Ο Υγιής Δήμος» / «The Healthy Municipality» – «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 4, ΙΑΣΜΟΣ, 69200
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL113
Τηλέφωνο 2534350100-2534350122
Φαξ 2534350109
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο politis@iasmos.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Μπούκα Χριστίνα
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.iasmos.gr

Διαδικασία διαγωνισμού
Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Κωδικοί CPV:
85121000 Ιατρικές Υπηρεσίες
85120000 Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες

Περιγραφή / αντικείμενο διαγωνισμού
Α) «Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου» / Δράση 3.3:/με π/υ: €34.500,00 (καθαρή αξία 34.165,16 και 334,84 ΦΠΑ 24%)
και αφορά στη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων σε πεντακόσια (500) άτομα ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών στις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) του Δήμου Ιάσμου, ΔΕ Ιάσμου, ΔΕ Σώστου και ΔΕ Αμαξάδων, με ισομερή κατανομή των φύλων (50% άνδρες και 50% γυναίκες) στη βάση της κατανομής του πληθυσμού του Δήμου στις ΔΕ.
Β) «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή – στόχο» / Δράση 5.4 /με π/υ: €45.000,00 (καθαρή αξία 44.280,51 και 719,46 ΦΠΑ 24%) και δύο (Β1 και Β2)σκέλη:
Το πρώτο σκέλος (Β1) αφορά στη διεξαγωγή εξετάσεων προληπτικού χαρακτήρα σε εξακόσια (600) άτομα στις ΔΕ σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσολογικού προφίλ που έχουν προκύψει από τα δύο ως άνω εκπονηθέντα μέσω άλλης σύμβασης Παραδοτέα (3.2 και 3.3) και θα προσαρμοστούν ανάλογα με βάση και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων του πρώτου μέρους (Α) του αντικειμένου της παρούσας.
Το δεύτερο σκέλος (Β2) περιλαμβάνει την διοργάνωση δύο (2) ομαδικών θεματικών συνεδριών προς τον πληθυσμό για κάθε μία από τις τέσσερις (4) θεματικές ενότητες σε κάθε μία από τις ΔΕ του Δήμου με αντικείμενο την υγιή διαβίωση και την πρόληψη.

Δικαιούμενοι Συμμετοχής:
Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1. της Διακήρυξης

Προϋπολογισμός:
ΤΜΗΜΑ Α: «Δειγματοληψία για τον προσδιορισμότης τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου» / Δράση 3.3:/,με π/υ: 34.500,00 € (εκτιμώμενης αξίας 34.165,16 € πλέον ΦΠΑ 24%: 334,84 € και ΤΜΗΜΑ Β: «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή-στόχο» / Δράση 5.4 /με π/υ: 45.000,00 € εκτιμώμενης αξίας 44.280,54 € πλέον ΦΠΑ 24%: 719,46 €

Δημοσίευση – Διάθεση εγγράφων:
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, ιστοσελίδα Δήμου (www.iasmos.gr), Ελληνικό τύπο. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.iasmos.gr)

Χρηματοδότηση της σύμβασης:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους.

Διάρκεια σύμβασης:
Από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της πράξης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών:
Δώδεκα (12) μήνες

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 96059. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Ημερομηνία δημοσιεύσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.ΜΔΗ.Σ: 20.10.2020 ημέρα Τρίτη
Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 22.10.2020 ημέρα Πέμπτη
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23.10.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12.11.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19.11.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Last modified: 23 Οκτωβρίου 2020

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *