Τακτοποίηση Δ.Τ. – Δ.Φ. & Τ.Α.Π.

11 Οκτωβρίου 2021

Ο Δήμος Ιάσμου ανακοινώνει ότι

Σύμφωνα με το άρθρο 66  του Ν. 4830/21 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’  παρέχεται εκ νέου έως την 31.12.2021 δικαίωμα υποβολής δηλώσεων ή δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου δημοτών με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και με την υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος, με εξαίρεση τις οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την επιφάνεια του ακινήτου ή τη χρήση του από τη ρύθμιση της παρ.1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’256).

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ (με χρήση κωδικών TAXIS ή μέσω Λογιστή με απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ορθά) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr (Απαραίτητα όλα τα στοιχεία επικοινωνίας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στα τηλέφωνα: 2531350123- 2531350118

Last modified: 11 Οκτωβρίου 2021

Comments are closed.