Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων στο Δήμο Ιάσμου

3 Νοεμβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 993/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

 1. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το γεγονός ότι η ΠΕ Ροδόπης βρίσκεται σε περιοχή αυξημένου κινδύνου.
 3. Τις σχετικές ΚΥΑ, ΠΝΠ κλπ. που εκδόθηκαν με σκοπό την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.
 4. Το γεγονός της αναστολής εξυπηρέτησης κοινού παρά μόνο για επείγοντα περιστατικά και υποθέσεις, εκτός των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (Βοήθεια στο Σπίτι και Κέντρο Κοινότητας Ιάσμου) που λειτουργούν πλήρεις και αδιαλείπτως.
 5. Την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, την προάσπιση και εξυπηρέτηση λόγων δημόσιας υγείας.

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Ιάσμου σε ποσοστό 50% τουλάχιστον λόγω επιτακτικής ανάγκης πρόληψης της εξάπλωσης του Covid-19, μέχρι ανακλήσεως – τροποποιήσεως των μέτρων που επιβάλλει η Πολιτεία.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα παρέχουν αυτοπρόσωπη εργασία για το ανωτέρω διάστημα καθορίζεται ανά υπηρεσία ως εξής:

 • Διοικητική Υπηρεσία: 3 υπάλληλοι.
 • Οικονομική Υπηρεσία: 3 υπάλληλοι.
 • ΚΕΠ: 1 υπάλληλος
 • Τεχνική Υπηρεσία (απασχόληση εντός γραφείων): 1 υπάλληλος.
 • Χειριστές Μηχανημάτων και Υδραυλικοί : Σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας
 • Υπηρεσίες / Δομές Καθαριότητας, Κοινωνικές Υπηρεσίες (Βοήθεια στο Σπίτι και Κέντρο Κοινότητας Ιάσμου) λειτουργούν πλήρεις και αδιαλείπτως με όλο το προσωπικό τους.

Ο αρμόδιος προϊστάμενος θα καθορίζει το πρόγραμμα των υπαλλήλων που θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, τα καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν οι υπάλληλοι κατά την έκτακτη αυτή λειτουργία, θα ιεραρχεί τις εργασίες που ανατίθενται στους υπαλλήλους και θα παρέχει σαφείς οδηγίες για το παρεχόμενο έργο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την αποφυγή του συγχρωτισμού και συνωστισμού των υπαλλήλων για την προστασία αυτών, στο πλαίσιο του κινδύνου που προκύπτει λόγω των μετακινήσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ

Last modified: 3 Νοεμβρίου 2020

Comments are closed.