Overcast
27°C
 

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο Κοπτερό

26 Μαρτίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 26 Μαρτίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αρ. Πρωτ. 2465
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tο Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
 2. Το Δ.Κ.Κ. 3463/06 άρθρο 195
 3. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010
 4. Την υπό αριθμό 17/2020 απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιάσμου.
 5. Την υπό αριθμό 147/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση ενός τεμαχίου δημοτικής έκτασης εμβαδού 1,4 στρεμμάτων στο αγρόκτημα  Κοπτερού.
 6. Την υπό αριθμό 02/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.

Διακηρύσσει  σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου (γραφείο Γενικής Γραμματέως – πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 07/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 έως 12.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής (αποτελούμενη από τον Μουμίν Οντέρ, ως Πρόεδρο και τους Βακιάνη Ανέστη και Ιμάμ Τζανέρ, ως μέλη) την εκμίσθωση ενός τεμαχίου δημοτικής έκτασης εμβαδού 1,4 στρεμμάτων στο αγρόκτημα  Κοπτερού για την εγκατάσταση – επέκταση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων (ποιμνιοστάσιο).

 • Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του οικείου συμφωνητικού και θα λήξει με τη διάρκεια λήξης της παρούσας δημοτικής περιόδου ήτοι στις 31/12/2023.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία φυσικά πρόσωπα δημότες του Δήμου Ιάσμου.
 • Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ορίζεται σε 100 (εκατό) ΕΥΡΩ.
 • Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου με το ένα δέκατο 1/10 της πρώτης προσφοράς, καθώς επίσης και να μην έχει οποιαδήποτε οφειλή προς τον Δήμο.
 • Το μίσθωμα θα καταβάλλεται άπαξ και μια φορά, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, με πλήρη και ολική εξόφληση που θα αφορά όλη τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης. Η μη εξόφληση ολικού μισθώματος αποτελεί λόγο μη σύναψης συμφωνητικού εκμίσθωσης.
 • Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως στους άλλους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
 • Εάν ένας πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει προ της ενάρξεως της δημοπρασίας να το δηλώσει στην Επιτροπή και να παρουσιάσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
 • Ο μισθωτής οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και τα μισθωτήρια συμβόλαια καθιστάμενος αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μετά του μισθωτού.
 • Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο μετά την λήξη της μίσθωσης στον Δήμο, όπως το παρέλαβε. Η σιωπηρή ανανέωση της μίσθωσης απαγορεύεται ρητά.
 • Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτήμα, της οποίας υποτίθεται ότι έχει λάβει γνώση ο πλειοδότης.
 • Πληροφορίες για τη δημοπρασία, παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιάσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2534350106 (κ. Παπασάββας Αθανάσιος).

Επιπλέον ισχύουν όλοι οι όροι όπως έχουν αναλυτικά ορισθεί και περιγράφονται στην υπό αριθμό 2/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ιάσμου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Ιάσμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ

Last modified: 26 Μαρτίου 2021

Comments are closed.