Mainly clear
28°C
 

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτικών Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων

25 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 25-05-2020
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.2784

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
β) τις διατάξεις του ν. 3852/2010
γ) την αριθ 26/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων
δ) την υπ’αρ. 47/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών αγροτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στο Παλλάδιο και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Αγροτεμάχιο Προς Ενοικίαση

Α/Α ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΕΒΔΑΔΟ (στρ)
1 ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ ΥΨΩΜΑΤΑ 12

Άρθρο 1ο
Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιάσμου στις 4 Ιουνίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα από 09:00 έως 11:00πμ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81).

Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, ξεκινώντας από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 31-12-2023

Άρθρο 3ο
Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν:
• Οι δημότες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας, οι οποίοι θα πρέπει να μην έχουν στην κατοχή τους άλλες μισθωμένες δημοτικές εκτάσεις.

Άρθρο 4ο
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στης δημοπρασία όσοι έχουν οφειλές μισθωμάτων προς τον δήμο καθώς και όσοι έχουν κάνει εξαγορά αγροτεμαχίων από την πρώην Κοινότητα Αμβροσίας .

Άρθρο 5ο
Ορίζει ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς όπως παρακάτω:
• σε δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ για τους κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς
• σε είκοσι τέσσερα (25) ΕΥΡΩ για τους ανεξαρτήτου επαγγέλματος.

Άρθρο 6ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10), αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος της συνολικής έκτασης

Άρθρο 7ο
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 8ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο 9ο
Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ’αυτού, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 10ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 11ο
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις με βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο ή υπηρεσιακό βεβαιωτικό σημείωμα, στην αρχή κάθε καλλιεργητικής περιόδου, της πρώτης δόσης καταβαλλόμενης κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 12ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’αυτόν της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας, από την προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 13ο
Ο δήμος δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης, άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 14ο
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την επιτροπή δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 15ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού να προστατεύει απ’αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 16ο
Ο μισθωτής θα καλλιεργεί στο μίσθιο ετήσιες καλλιέργειες, και απαγορεύεται να προβεί σε δενδροκαλλιέργεια, όπως επίσης να προβεί και στην ανέγερση πρόχειρων ή μόνιμων εγκαταστάσεων.

Άρθρο 17ο
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 18ο
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Άρθρο 19ο
Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης άνευ αποζημιώσεως

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 25 Μαΐου 2020

Comments are closed.